26 februari ✝ Maandag in de tweede week van de veertigdagentijd

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

899

Lauden

Hymne

742

Psalmen

902

KS

226

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

906

KS

206

Vespers

Hymne

740

Psalmen

910

KS

227

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

Openingstekst

Ps. 26 (25), 11-12

Verlos ons, Heer, en wees ons genadig,
want wij gaan de rechte weg.
De Heer zullen wij loven in onze bijeenkomst.

Eerste lezing

Dan. 9, 4b-10
Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan.

Uit de Profeet Daniël

Ach Heer, grote en geduchte God,
die het verbond gestand doet en vol erbarmen zijt
voor hen die U liefhebben en uw geboden volbrengen:
Wij hebben gezondigd en kwaad gedaan,
wij hebben goddeloos gehandeld en zijn weerspannig geweest,
wij zijn afgeweken van uw geboden en wetten;
wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten,
die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen,
hoogwaardigheidsbekleders, familiehoofden
en tot heel de gezeten bevolking van het land.
Heer, Gij staat in uw recht,
maar wij hebben reden om ons te schamen
en we staan nu ook beschaamd,
wij, de mannen van Juda,
de inwoners van Jeruzalem en heel Israël,
zowel degenen die dichtbij als veraf wonen
in de landen waarheen gij ze verstoten hebt,
omdat zij U ontrouw geworden zijn.
Heer, wij moeten ons schamen, wij, onze koningen,
onze hoogwaardigheidsbekleders en onze familiehoofden,
omdat wij tegen U gezondigd hebben.
Moge de Heer onze God barmhartig zijn en vergevensgezind,
want wij zijn weerspannig geweest tegen Hem
en wij hebben niet geluisterd naar de Heer onze God
en niet geleefd naar de geboden die Hij ons
door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 79 (78), 8, 9, 11, 13

R:    Heer, handel met ons niet zoals wij verdienen,
vergeld ons niet onze schuld (Ps. 103 (102), 10a).

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden;
laat niemand zeggen: waar is nu hun God?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

Vers voor het Evangelie

2 Kor. 6, 2b

Nu is het de gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

Evangelie

Lc. 6, 36-38
Spreekt vrij en ge zult vrijgesproken worden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
Geeft
en u zal gegeven worden
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc. 6, 36

(Dit zegt de Heer:)
Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.

Een reactie achterlaten