26 december ✝ H. Stefanus, eerste martelaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Stefanus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1518

Psalmen

1610

Lauden

Hymne

1518

Psalmen

780

KS

1519

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

798

KS

1520

Vespers

Hymne

731

Psalmen

87

KS

98

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Stefanus

eerste martelaar

feest

Daags na het hoogfeest van Christus’ geboorte gedenken wij de eerste christen die met zijn bloed voor Hem getuigd heeft: de apostelleerling Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, vol genade en kracht, machtig in woord en daad, gekozen tot helper van de apostelen in de diakonie, dat wil zeggen bij het dienstbetoon aan de armen. Zijn mondeling getuigenis is door Lucas opgetekend in de Handelingen van de Apostelen; Paulus is de eerste die hem de naam ‘getuige’ (martyr, waarvan ‘martelaar’ is afgeleid) geeft, wanneer hij, na zijn bekering, voor Gods aanschijn verklaart: ‘Toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij en stemde ermee in’ (Hand. 22, 20).

Openingstekst

De hemel ging open voor de heilige Stefanus,
de eerste onder de martelaren,
en daarom is hij gekroond
en heeft hij een ereplaats in de hemel.

Eerste lezing

Hand. 6, 8-10; 7, 54-60
Ik zie de hemel open.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht,
grote wondertekenen onder het volk.
Sommige leden echter
van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen
en sommige mensen uit Cilicië en Asia
begonnen met Stefanus te redetwisten,
maar zij konden niet op tegen de wijsheid
en tegen de geest waarmee hij sprak.
Ze werden woedend
en ze knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest,
staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid
en Jezus, staande aan Gods rechterhand;
en hij riep uit:
“Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten van een jongeman die Saulus heette.
Terwijl zij Stefanus stenigden,
bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”
Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem:
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 31 (30), 3cd-4.6 en 8.16 en 17

R:    Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik mag mij verheugen in uw erbarmen,
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood.

Bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.

Sequentie

Sequentie is optioneel

Vers voor het Evangelie

Ps. 118 (117), 26a en 27a

Alleluia.
Gezegend die komt met de Naam van de Heer;
de Heer is God, Hij verlicht ons.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 10, 17-22
Niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt de Geest van de Vader.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de twaalf:
“Neemt u in acht voor de mensen.
Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken
en u geselen in hun synagogen.
Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden
omwille van Mij,
om zo ten overstaan van hen en de heidenen
getuigenis af te leggen.
Maakt u echter wanneer men u overlevert,
niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken
op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moetzeggen.
Want niet gij zijt het die spreekt,
maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader.
De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden;
de vader zijn kind;
de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders
en hen ter dood doen brengen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen,
omwille van mijn Naam.
Wie echter ten einde toe volhardt,
hij zal gered worden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Hand. 7, 59

Zij stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
Heer Jezus, ontvang mijn geest.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten