26 november ✝ Vrijdag in de vierendertigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes Berchmans

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1677

Psalmen

962

Lauden

Hymne

1676

Psalmen

964

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

969

KS

972

Vespers

Hymne

1677

Psalmen

973

KS

1664

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Johannes Berchmans

gedachtenis

Op 13 maart 1599 te Diest geboren, trad Johannes Berchmans in bij de jezuïeten te Mechelen en legde op negentienjarige leeftijd zijn kloostergeloften af. Te Rome ging hij zijn priesterstudies voltooien, maar hij werd er ziek en stierf op 13 augustus 1621. Hij was een voorbeeld van godsvrucht, gehoorzaamheid en edelmoedige naastenliefde.

eerste lezing: Dan. 7, 2-14 of 7, 2-3, 9-14

Met de wolken des hemels
zag ik iemand aankomen die op een Mensenzoon geleek.

Uit de Profeet Daniël.
In die dagen sprak Daniël:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik
dat de vier winden des hemels
de grote zee in beroering brachten
en vier grote dieren er uit opstegen.
(Het eerste geleek op een leeuw, maar had arendsvleugels.
Ik zag dat zijn vleugels werden uitgerukt,
waarna het van de aarde werd opgericht
en als een mens op twee voeten gezet
en een mensenhart kreeg.
Toen kwam een ander dier, het tweede, dat op een beer geleek;
het richtte zich aan een zijde op
en hield tussen de tanden in zijn muil drie ribben.
Men zei tegen het dier: Op! Vreet veel vlees!
Vervolgens zag ik nog een ander dier,
dat geleek op een luipaard;
het had vier vogelvleugels op zijn rug
en het had vier koppen.
Heerschappij werd het gegeven.
Tenslotte zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier;
het was schrikwekkend, vreesaanjagend en geweldig sterk;
het had grote ijzeren tanden, waarmee het vrat en vermaalde,
en wat het overliet vertrapte het met zijn poten.
Het verschilde van alle overige dieren en het had tien horens.
Terwijl ik naar die horens keek,
zag ik hoe tussen die horens er een elfde,
een kleine horen, opschoot
en hoe er drie werden uitgerukt
om voor de kleine hoorn plaats te maken.
Die horen had mensenogen en een mond vol grootspraak.)
En terwijl ik bleef toekijken
zag ik dat er tronen werden geplaatst
en een Hoogbejaarde zich neerzette;
zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem.
Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend.
Toen zag ik dat het vierde beest
vanwege de grootspraak van de horen
gedood werd, en zijn kadaver aan het vuur werd prijsgegeven
en zo vernietigd werd.
Ook de overige dieren werden beroofd van hun macht,
maar ze werden voor een korte tijd in leven gelaten.
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken des hemels iemand aankomen
die op een Mensenzoon geleek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Dan. 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Refrein:
Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig.

Looft Hem, bergen en heuvels,
al wat daar groeit, prijst de Heer.

Looft de Heer, alle bronnen,
zeeën en stromen, prijst Hem.

Looft de Heer, al wat leeft in het water,
vogels des hemels, prijst Hem.

Looft Hem, wilde en tamme dieren,
prijst en verheft Hem eeuwig.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer;
niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.
Alleluia.

evangelie: Lc. 21, 29-33

Wanneer ge al deze dingen ziet
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd maakte Jezus een vergelijking
en zei tot zijn leerlingen:
“Kijk naar de vijgenboom en naar alle andere bomen:
zodra ze uitlopen, weet ge vanzelf, als ge dat ziet,
dat de zomer in aantocht is.
Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet,
weet dan dat het Rijk Gods nabij is.
Voorwaar, Ik zeg u:
dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten