26 oktober 2022 ✝ Woensdag in de dertigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

930

Lauden

Hymne

709

Psalmen

932

KS

937

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

938

KS

941

Vespers

Hymne

710

Psalmen

942

KS

945

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

Openingstekst

Ps.105 (104), 3-4

Vreugde voor hen die zoeken naar God!
Zoekt de Heer en neemt toe in kracht;
zoekt zijn aanschijn zonder ophouden.

Eerste lezing

Ef. 6, 1-9
Niet als ogendienaars die mensen willen behagen,
maar als knechten van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Kinderen, gehoorzaamt uw ouders; zo hoort het.
„Eer uw vader en uw moeder”,
zo luidt het eerste gebod
waaraan een belofte is verbonden:
opdat het u wel ga en gij lang moogt leven op aarde.
En gij vaders, verbittert uw kinderen niet
maar voedt ze op met christelijke tucht en vermaning.
Slaven, weest uw aardse meesters gehoorzaam
met eerbied en in eenvoud des harten
als gold uw onderdanigheid Christus zelf.
Niet als ogendienaars die mensen willen behagen
maar als knechten van Christus,
die Gods wil van harte volbrengen.
Dient welgemoed in de mensen de Heer,
wetend dat ieder het goede dat hij gedaan heeft,
van de Heer zal terug ontvangen,
of hij nu een slaaf is of een vrije.
En gij meesters, behandelt hen in dezelfde geest.
Laat dreigementen achterwege.
Denkt eraan dat gij dezelfde Meester in de hemel hebt als zij:
Hij heeft geen gunstelingen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 10-11, 12-13ab, 13Cd-14

R: Waarachtig is God in al zijn woorden.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.

Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw koninkrijk.

Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.

De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,
richt alwie gebukt gaat weer op.

Vers voor het Evangelie

Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 13, 22-30
Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus rond
door steden en dorpen, en gaf er onderricht
en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem:
„Heer, zijn het er weinig die gered worden?”
Maar Hij sprak tot hen:
„Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe deur binnen te komen,
want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen
maar zij zullen daar niet in slagen.
„Als eenmaal de huisvader is opgestaan
en de deur gesloten heeft
en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen
en begint te roepen: Heer, doe open!
zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt.
„Dan zult ge opwerpen:
In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven.
„Maar weer zal zijn antwoord zijn:
Ik weet niet waar gij vandaan komt.
„Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid.
„Daar zal geween zijn en tandengeknars,
wanneer gij Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten
zult zien in het Rijk Gods,
terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn.
„Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
„Denkt eraan
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 20 (19), 6

Onze vreugde is het heil dat Gij hebt gebracht;
wij gaan groot op de naam van de Heer onze God!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten