26 juli ✝ Dinsdag in de zeventiende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Joachim en Anna

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1355

Psalmen

806

Lauden

Hymne

1355

Psalmen

809

KS

1356

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

816

Vespers

Hymne

1355

Psalmen

817

KS

1357

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

HH. Joachim en Anna

ouders van de H. Maagd Maria

gedachtenis

Onder deze namen, die teruggaan op een oude traditie van de 2e eeuw, zijn de ouders van de heilige maagd Maria bekend. Reeds in de 6e eeuw werd de heilige Anna in het Oosten vereerd, vanwaar deze devotie zich in de 10e eeuw verbreidde naar het Westen. De verering van de heilige Joachim is van jongere datum (17e eeuw).

Openingstekst

Laat ons de ouders van Maria, Joachim en Anna, prijzen.
Want door hen is de zegen gekomen
die God aan alle volkeren had beloofd.

Eerste lezing

Sir. 44, 1.10-15
Tot in eeuwigheid blijft hun nageslacht.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Laat ons beroemde mannen prijzen,
de vaderen van wie wij afstammen.
Het waren vrome mannen
hun rechtvaardige daden werden niet vergeten;
met hun nageslacht blijft hun naam
een goede erfenis zijn hun nakomelingen.
Hun nageslacht houdt vast aan Gods verbond,
en ook hun kinderen dank zij hen.
Tot in eeuwigheid blijven zij bestaan,
en hun roem wordt nooit meer uitgewist.
Hun lichamen zijn in vrede begraven
en hun naam blijft leven van geslacht op geslacht.
Van hun wijsheid gewaagt de vergadering
en de gemeente verkondigt hun lof.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 132 (131), 11.13-14.17-18

R:    De Heer schenkt Hem de troon van zijn vader David. (Lc. 1, 32a)

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild:
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

Daar zal voor David een hoorn ontspruiten,
voor mijn gezalfde schijnt daar een licht;
zijn vijanden zal Ik beschaamd doen staan,
maar hij draagt mijn gloriekroon.

Vers voor het Evangelie

  1. Lc. 2, 25c

Alleluia.
Zij verwachtten de vertroosting van Israël,
en de heilige Geest rustte op hen.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 13, 16-17
Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen!
Want voorwaar, Ik zeg u:
vele profeten en rechtvaardigen
hebben verlangd te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort,
maar zij hebben het niet gehoord.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Ps. 24 (23), 5

Zij hebben de zegen ontvangen van de Heer,
zij hebben genade gevonden bij God, hun Redder.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten