26 mei ✝ Hemelvaart van de Heer

Lezingen

Heilige van de dag

H. Filippus Neri
Evangelielezing

Lezing

Hymne

755

Psalmen

501

Lauden

Hymne

756

Psalmen

780

KS

504

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

505

KS

507

Vespers

Hymne

508

Psalmen

509

KS

510

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Filippus Neri

priester

Filippus Neri werd in 1515 te Florence geboren. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome en trok zich het lot aan van de jeugd aldaar. Zijn beleving van het evangelie beperkte zich echter niet hiertoe. In zijn bezorgdheid voor zieke armen richtte hij een vereniging op die zich met ziekenbezoek belastte. Priester gewijd in 1551, stichtte hij het oratorium waarin geestelijke lezing, zang en liefdewerken tot de religieuze opdracht behoorden. Filippus was een man van uitzonderlijke naastenliefde en evangelische eenvoud en diende God met grote blijmoedigheid. Hij stierf in 1595.

Openingstekst

Hand.1, 11
Mannen van Galilea, wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken? De Heer zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan. Alleluia.

Eerste lezing

Hand., 1, 1 – 11 Ten aanschouwen van hen werd Hij omhooggeheven.
Uit de Handelingen der Apostelen
Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: „Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.” Terwijl zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: „Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen ?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: „Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. „Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: „Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken ? „Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9
R: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. of: Alleluia.
Alle volkeren, klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde.
God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied
Koning is God over heel de aarde, zingt dus een psalm voor Hem.

Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.

Tweede lezing

 
Ef., 1, 17-23
Hij zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters, Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al in alles vervult. &Hebreeën Hebr., 9, 24-28; 10, 19-23
Christus is de hemel zelf binnengegaan.
Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters, Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat – door mensenhanden gemaakt – slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom; Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu voor onze zaak bij God present te zijn. Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren, terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is. Anders had Christus meerdere malen moeten lijden, vanaf het begin van de wereld; maar in feite is Hij slechts éénmaal verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis om door zijn offer de zonden te delgen. Het is het lot van de mens eenmaal te sterven en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus eenmaal geofferd omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen; als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn los van de zonde, om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien. 10, 19 Door het bloed van Jezus, broeders en zusters, hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. In zijn eigen lichaam heeft Hij voor ons de nieuwe, levende weg gebaand, dwars door het voorhangsel heen. We hebben nu „die grote priester die over het huis van God is aangesteld”. Laten we dan dichterbij komen, maar met een oprecht hart en in de volle overtuiging van ons geloof, ons hart rein gesprenkeld van alle schuldbesef, ons lichaam gewassen met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Mt., 28, 19 en 20

Alleluia. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleluia.

Evangelie

Lc., 24, 46-53 En terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Zó spreken de Schriften over het lijden en het sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag; over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. „Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. „Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.” Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië; Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en zij verheerlijkten God.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
Communievers
Paastijd / Hemelvaart van de Heer
Mt. 28, 20
(Dit zegt de Heer:) Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijd. Alleluia.
Menu sluiten