25 mei 2024 ✝ zaterdag in de zevende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Beda de Eerbiedwaardige

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

Lauden

Hymne

721

Psalmen

1089

KS

1091

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1092

KS

1095

Vespers

Hymne

550

Psalmen

551

KS

552

Completen

Hymne

683

Psalmen

1201

H. Beda de Eerbiedwaardige

priester en kloosterling

gedachtenis*

Beda werd in 673 geboren op het grondgebied van het klooster van Wearmouth. Door de heilige Benedictus Biscop opgevoed, trad hij vervolgens in het klooster en werd later priester gewijd. Zijn leven was gevuld met doceren en schrijven. In zijn theologische en historische werken volgde hij de traditie van de Vaders en verklaarde hij de heilige Schrift. Hij stierf in 735.

Openingstekst

Ps.13 (12), 6

Heer, op uw goedheid blijf ik vertrouwen:
mijn hart juicht van vreugde, want Gij zijt mijn redding;
ik wil zingen voor de Heer die mij zijn weldaden bewees.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
geef dat wij voortdurend bedacht zijn op het geestelijke,
en in woord en daad volbrengen
wat U welgevallig is.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Jak. 5, 13-20
Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Heeft iemand van u te lijden?
Laat hij bidden.
Is iemand welgemoed?
Laat hij een loflied zingen.
Is iemand onder u ziek?
Laat hij de presbyters van de gemeente roepen;
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten:
En als hij zonden heeft begaan zal het hem vergeven worden.
Belijdt daarom elkander uw zonden
en bidt voor elkaar opdat gij genezing moogt vinden.
Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Elia was een mens van gelijke aard als wij.
Hij bad met aandrang dat het niet zou regenen
en er viel geen regen op het land,
drie jaar en zes maanden lang.
Hij bad opnieuw,
en de hemel gaf regen
en het land bracht zijn vrucht voort.
Broeders en zusters,
als iemand onder u van de waarheid afdwaalt
en een ander brengt hem tot inkeer,
weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert,
zijn ziel zal redden van de dood
en tal van zonden zal bedekken.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 141 (140), 1-2, 3, 8

R: Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook.

Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen,
luister naar mijn stem als ik U roep.

Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook,
mijn geheven handen U een avondoffer zijn.

Zet een wachtpost bij mijn mond, o Heer,
wakers bij de stadspoort van mijn lippen.

Want tot U, Heer, God, richt ik mijn ogen,
tot U vlucht ik, pleng mijn leven niet!

Vers voor het Evangelie

Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 10, 13-16
Wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd:
„Laat die kinderen toch bij Mij komen
en houdt ze niet tegen.
„Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
„Voorwaar, Ik zeg u:
wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.”
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen
terwijl Hij hun de handen oplegde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten