25 mei ✝ Donderdag in de zevende week van Pasen

Lezingen
Heilige van de dag

H. Beda de Eerbiedwaardige

Evangelielezing

Lezing

Hymne

755

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

756

Psalmen

1058

KS

528

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1062

KS

423

Vespers

Hymne

753

Psalmen

1066

KS

529

Completen

Hymne

683

Psalmen

1209

H. Beda de Eerbiedwaardige

priester en kloosterling

gedachtenis*

Beda werd in 673 geboren op het grondgebied van het klooster van Wearmouth. Door de heilige Benedictus Biscop opgevoed, trad hij vervolgens in het klooster en werd later priester gewijd. Zijn leven was gevuld met doceren en schrijven. In zijn theologische en historische werken volgde hij de traditie van de Vaders en verklaarde hij de heilige Schrift. Hij stierf in 735.

 

Openingstekst

Heb. 4,16

Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te verkrijgen
en tijdige hulp. Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 22, 30; 23, 6-11
Gij zult voor mijn zaak getuigen in Rome.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten
waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd,
liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen
en gaf bevel
dat de hogepriesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen.
Daarna liet hij Paulus erheen brengen
en vóór hen plaats nemen.
Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën
en ten dele uit Farizeeën bestond,
riep Paulus nu in het Sanhedrin uit:
“Mannen broeders,
ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën.
Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht.”
Toen hij dit gezegd had
ontstond er twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën
en de vergadering raakte verdeeld.
De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is
en dat er geen engelen of geesten bestaan,
terwijl de Farizeeën beide aannemen.
Zo ontstond er groot tumult
en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën
verzekerden met grote heftigheid:
“We vinden niets verkeerds in deze man!
Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft?”
Daar de onenigheid nog erger werd
en daar de bevelhebber begon te vrezen
dat zij Paulus zouden verscheuren,
gelastte hij de soldaten naar beneden te komen
om hem haastig uit hun midden weg te halen
en naar de kazerne te brengen.
In de volgende nacht stond de Heer vóór hem en sprak:
“Houd goede moed;
want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem,
zo zult ge het ook in Rome moeten doen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 16 (15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10, 11

R:       Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.
of:
Alleluia.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

Vers voor het Evangelie

Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden,
zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 17, 20-26
Dat zij volmaakt één zijn!

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
“Heilige Vader,
niet voor hen alleen bid Ik
maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn
zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U
dat zij ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove
dat Gij Mij gezonden hebt.
Ik heb hun de heerlijkheid gegeven
die Gij Mij geschonken hebt,
opdat zij één zijn zoals Wij één zijn
Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden
en hen hebt liefgehad zoals Gij Mij hebt liefgehad.
Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt
met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen,
die Gij Mij gegeven hebt
daar Gij Mij lief hebt gehad
vóór de grondvesting van de wereld.
Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
Ik heb U erkend,
en dezen hier hebben erkend dat Gij Mij gezonden hebt.
Uw naam heb Ik hun geopenbaard
en Ik zal dit blijven doen,
opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad
in hen moge zijn en Ik in hen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 16, 7

Dit zegt de Heer:
Ik zeg u de waarheid:
het is goed voor u dat Ik heenga,
want als Ik niet heenga,
zal de Trooster niet tot u komen. Alleluia.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten