25 januari ✝ Woensdag in de derde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

Bekering van de H. Apostel Paulus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1231

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1228

Psalmen

780

KS

1229

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

1230

Vespers

Hymne

1231

Psalmen

1587

KS

1232

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Bekering van de H. Apostel Paulus

feest

Aan de herdenking van de bekering van Paulus, zoals deze door Lucas en door hemzelf in de Handelingen van de Apostelen is verhaald, is de gedachtenis verbonden van zijn roeping tot apostel der heidenen overeenkomstig het woord van de Heer: ‘Die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn Naam uit te dragen…’ (Hand. 9, 15).

Openingstekst

2 Tim. 1, 12; 4, 8

Ik weet Wie ik mijn vertrouwen heb geschonken,
en ik ben ervan overtuigd
dat de rechtvaardige Rechter bij machte is
wat mij is toevertrouwd
ongerept te bewaren tot aan de jongste dag.

Eerste lezing

Hand. 22, 3-16

Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus tot het volk:
“Ik ben een Jood,
geboren te Tarsus in Cilicië,
maar hier in deze stad grootgebracht
en aan de voeten van Gamaliël opgevoed
volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke Wet.
Ik was een ijveraar voor God
zoals gij allen heden zijt
en ik heb deze Weg vervolgd ten dode toe,
mannen en vrouwen in boeien geslagen
en in de gevangenis geworpen,
zoals trouwens de hogepriester en de hele raad der oudsten
van mij kunnen getuigen.
Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus
om ook de mensen daar
geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen.
Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was
omstraalde mij rond het middaguur
plotseling een fel licht uit de hemel.
Ik viel ter aarde
en ik hoorde een stem tot mij zeggen:
Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
Ik antwoordde:
Wie zij Gij, Heer?
Hij hernam
Ik ben Jezus van Nazaret die gij vervolgt.
Mijn metgezellen zagen wel het licht
maar hoorden niet de stem van Hem die mij toesprak.
Ik zei: Wat moet ik doen, Heer?
En de Heer weer tot mij:
Sta op en vervolg uw reis naar Damascus;
daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt.
Omdat ik echter niet zien kon
tengevolge van de schittering van het licht,
werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid
en zo kwam ik in Damascus aan.
Een zekere Ananias, een wetgetrouw man
die om zijn goede naam en faam bekend staat
bij alle Joodse ingezetenen,
kwam mij bezoeken,
ging vóór mij staan en sprak:
Saul, broeder, word weer ziende!
Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan.
Toen zei hij:
De God van onze vaderen heeft u voorbestemd
om zijn wil te leren kennen,
de Rechtvaardige te zien
en een stem uit diens mond te horen,
omdat gij voor Hem bij alle mensen zult moeten getuigen
van wat ge gezien en gehoord hebt.
Wat aarzelt gij dan nog?
Sta op, laat u dopen
en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 117 (116)

R:        Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping (Mc. 16, 15).
of:
Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Vers voor het Evangelie

Joh. 15, 16

Alleluia.
Ik heb u uitgekozen
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn
Alleluia.

Evangelie

Mc. 16, 15-18
Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei:
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Gal. 2, 20

Ik leef in het geloof aan de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad
en zichzelf voor mij heeft overgeleverd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten