25 juli ✝ Feest van de H. Apostel Jacobus

Lezingen
Heilige van de dag

H. Jakobus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1577

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1352

Psalmen

780

KS

1353

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

798

KS

1583

Vespers

Hymne

1584

Psalmen

1587

KS

1354

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Jakobus

apostel

feest

Jakobus, zoon van Zebedeüs en broer van de apostel Johannes, werd in Betsaida geboren. Hij mocht getuige zijn van de belangrijkste wonderen van de Heer. Hij werd omstreeks het jaar 42 op last van Herodes ter dood gebracht. Sedert onheuglijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Compostela (Spanje), waar een basiliek aan hem is gewijd.

Openingstekst

naar Mt. 4, 18.21

Toen Jezus zich bij het meer van Galilea ophield,
zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus,
en diens broer Johannes,
die bezig waren hun netten klaar te maken,
en Hij riep hen beiden.

Eerste lezing

Kor. 4, 7-15

Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wij dragen een schat in aarden potten;
duidelijk blijkt
dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
Wij worden aan alle kanten bestookt
maar raken toch niet klem;
wij zien geen uitweg meer
maar zijn nooit ten einde raad;
wij worden opgejaagd
maar niet in de steek gelaten;
wij worden neergeveld
maar gaan er niet aan dood.
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee,
want ook het leven van Jezus
moet in ons lichaam openbaar worden.
Voortdurend wordt ons leven
aan de dood uitgeleverd om Jezus’ wil
opdat ook het leven van Jezus
zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.
Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u.
Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt:
“Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken.”
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
Want wij weten
dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,
ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken
om ons tot zich te voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u
de genade moet zich in velen vermenigvuldigen
zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,
tot eer van zijn naam.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 126 (125), 1-2ab.2cd-3.4-5.6

R:    Die onder tranen zaaien zij oogsten met gejuich.

De Heer bracht Sions ballingen terug
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.

Toen zei men bij de volken
geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen;
maar keren zingend weer beladen met hun schoven.

Evangelie

Mt. 20, 20-28
Mijn beker zult gij drinken.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus
samen met hen op Jezus toe
en wierp zich voor zijn voeten om Hem iets te vragen.
Hij sprak tot haar:
“Wat verlangt ge?”
Zij antwoordde Hem:
“Laat deze twee jongens van mij in uw Koninkrijk zitten,
één aan uw rechter- en één aan uw linkerhand.”
Maar Jezus antwoordde:
“Gij weet niet wat ge vraagt.
Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik ga drinken?”
Zij zeiden hem:
“Ja, dat kunnen wij.”
Hij sprak
“Inderdaad, mijn beker zult gij drinken,
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen
voor wie mijn Vader dit heeft bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden
werden zij kwaad op de beide broers.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak:
“Gij weet dat de heersers der volkeren
hen met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
Dit mag bij u niet het geval zijn;
wie onder u groot wil worden
moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn
moet slaaf van u wezen,
zoals ook de Mensenzoon
niet gekomen is om gediend te worden,
maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Mt. 20, 22-23

Zij hebben de beker van de Heer gedronken
en zijn vrienden van God geworden.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten