24 september ✝ Vijfentwintigste zondag door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

776

Lauden

Hymne

696

Psalmen

779

KS

783

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

786

Vespers

Hymne

698

Psalmen

787

KS

791

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Openingstekst

Zo spreekt de Heer: Ik ben het heil van mijn volk!
Telkens als zij in nood tot Mij roepen, zal Ik hen verhoren.
Ik zal hun Heer zijn voor altijd!

Eerste lezing

Jes. 55, 6-9
Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.

Uit de Profeet Jesaja

Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
De ongerechtige moet zijn weg verlaten;
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
terug naar onze God, die altijd wil vergeven.
Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– is de godsspraak van de Heer –
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 2-3, 8-9, 17-18

R: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.

Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

Tweede lezing

Fil.1, 20c-24. 27a
Voor mij is het leven Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij verheerlijkt worden.
Voor mij toch is het leven Christus
en het sterven een winst.
Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid.
Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Ik word naar twee kanten getrokken:
ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn,
want dat is verreweg het beste.
Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Alleen, gij moet een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 20, 1-16a
Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
„Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar
die vroeg in de morgen uitging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
„Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag
en stuurde ze naar zijn wijngaard.
„Rond het derde uur ging hij er weer op uit
en zag nog anderen werkeloos op de markt staan.
„En hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is.
„En zij gingen.
„Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit
en deed hetzelfde.
„Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan.
„Hij zei tot hen:
Wat staat ge hier de hele dag werkeloos?
„Ze antwoordden hem:
Niemand heeft ons gehuurd.
„Daarop zei hij tot hen:
Gaat ook gij naar mijn wijngaard.
„Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester:
Roep de arbeiders en betaal hen uit,
te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.
„Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen,
kregen zij elk een denarie;
toen nu ook de eersten kwamen,
meenden dezen dat zij meer zouden krijgen,
maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie.
„Ze namen hem wel aan,
maar begonnen tegen de landeigenaar te morren
en zeiden:
Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt
en gij stelt ze gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.
„Maar hij antwoordde een van hen:
Vriend, ik doe u toch geen onrecht?
„Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie?
„Neem wat u toekomt en ga heen.
„Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan u.
„Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies
of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben?
„Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.119 (118), 4-5

Gij hebt ons uw bevelen gegeven,
om ze trouw te volbrengen.
Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt.

Een reactie achterlaten