24 mei 2024 ✝ vrijdag in de zevende week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

717

Psalmen

Lauden

Hymne

717

Psalmen

1073

KS

1076

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1078

KS

1080

Vespers

Hymne

718

Psalmen

1082

KS

1084

Completen

Hymne

683

Psalmen

1211

Openingstekst

Ps.13 (12), 6

Heer, op uw goedheid blijf ik vertrouwen:
mijn hart juicht van vreugde, want Gij zijt mijn redding;
ik wil zingen voor de Heer die mij zijn weldaden bewees.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
geef dat wij voortdurend bedacht zijn op het geestelijke,
en in woord en daad volbrengen
wat U welgevallig is.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Jak. 5, 9-12
De rechter staat al voor de deur.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,
Klaagt elkaar niet aan;
dan valt ge zelf onder het oordeel.
Denkt eraan:
de rechter staat al voor de deur.
Neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten
die gesproken hebben in de naam van de Heer;
wij prijzen hen gelukkig
omdat ze hebben standgehouden.
Ge hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job
en ge weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft,
want de Heer is rijk aan barmhartigheid en ontferming.

Vóór alles, broeders en zusters,
legt geen eden af;
zweert niet bij de hemel
of bij de aarde of waarbij dan ook.
Zegt eenvoudig ja of nee,
dan zult gij niet onder Gods oordeel vallen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 8-9, 11-12

R: De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.

Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.

Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.

Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

Vers voor het Evangelie

  1. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 10, 1-12
Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd vertrok Jezus
en ging naar het gebied van Judea en het Overjordaanse.
Ook daar kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe
en als naar gewoonte onderrichtte Hij hen.
Er kwamen ook Farizeeën die Hem vroegen:
„Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?”
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.
Hij antwoordde hun met een wedervraag:
„Wat heeft Mozes u voorgeschreven?”
Zij zeiden:
„Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen
en haar weg te zenden.”
Doch Jezus antwoordde hun:
„Om de hardheid van uw hart
heeft hij die bepaling voor u neergeschreven.
„Maar in het begin, bij de schepping,
heeft God hen als man en vrouw gemaakt.
„Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw
en deze twee zullen één vlees worden.
„Zo zijn zij dus niet langer twee,
één vlees als zij geworden zijn.
„Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden.”
Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover.
Hij sprak tot hen:
„Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt
maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk.
„En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt
begaat zij echtbreuk.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Een reactie achterlaten