24 februari ✝ Zaterdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

865

Lauden

Hymne

742

Psalmen

871

KS

220

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

874

KS

222

Vespers

Hymne

740

Psalmen

878

KS

222

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

 

Openingstekst

Ps. 19 (18), 8

De wet van de Heer is vrij van tekorten,
een verkwikking voor iedereen;
wat Hij voorschrijft is betrouwbaar,
wijsheid voor de eenvoudige mens.

Eerste lezing

Deut. 26, 16-19
Gij zult een volk zijn dat de Heer is toegewijd.

Uit het Boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
„Heden gebiedt de Heer uw God u
deze voorschriften en bepalingen te volbrengen.
Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen,
met heel uw hart en heel uw ziel.
Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen,
dat Hij uw God zal zijn,
als gij tenminste zijn wegen gaat,
zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt
en naar Hem luistert.
En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen,
dat gij, zoals Hij beloofd heeft,
zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden.
Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken
dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft,
en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd,
zoals Hij beloofd heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 119 (118), 1-2, 4.-5, 7-8

R:    Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Gij hebt uw bevelen gegeven
opdat men ze trouw volbrengt.
Mogen mijn wegen recht zijn,
gericht op wat Gij beschikt.

Ik zal U in alle oprechtheid loven,
aanvaardend wat Gij hebt bepaald.
Aan uw beschikkingen zal ik mij houden;
laat Gij mij dan niet alleen.

Vers voor het Evangelie

Ps. 51 (50), 12a en 14a

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer de weelde van uw zegen.

Evangelie

Mt. 5, 43-48
Weest volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Gij hebt gehoord dat er gezegd is
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
Maar Ik zeg u:
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan?
Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 5, 48

Dit zegt de Heer: Weest volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Een reactie achterlaten