24 december ✝ Zaterdag in de vierde week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

Kerstavond

Evangelielezing

Lezing

Hymne

728

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

730

Psalmen

1193

KS

74

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

23

Vespers

Hymne

731

Psalmen

77

KS

78

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

Kerstavond

Openingstekst

Ps. 2, 7

De Heer sprak tot Mij:
Gij zijt mijn Zoon. Ik heb U heden verwekt.

Eerste lezing

Jes., 9, 1-3. 5-6
Een Zoon is ons geschonken.

Uit de Profeet Jesaja

Het volk dat wandelt in de duisternis
ziet een helder licht;
een glans straalt over hen
die wonen in het land van de dood.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk
als mensen die opgewekt zijn bij de oogst
of jubelen bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat zwaar op hem drukt,
het blok dat ligt op zijn nek,
en de stok van zijn drijver
hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan.
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd
en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman,
Goddelijke Held,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Een grote macht en een onbeperkte welvaart
zullen toevallen aan Davids troon
en aan zijn koninkrijk,
zodat het gegrondvest zal zijn
en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid
van nu af tot in eeuwigheid.
De ijver van de Heer der Hemelse Machten brengt het tot stand.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 (95), 1-2a, 2b-3, 11-12; 13

R:    Heden is ons een Redder geboren,
Christus de Heer.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;

De velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.

Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Tweede lezing

Tit., 2, 11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Dierbare,

De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Lc., 2, 10-11

Alleluia.
Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap:
heden is u een Redder geboren, Christus de Heer.
Alleluia.

Evangelie

Lc., 2, 1-14
Heden is u een redder geboren.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus
dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats
eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis,
ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok op
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,
ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret
naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten,
om zich te laten inschrijven,
samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.
Terwijl zij daar verbleven
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden;
zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders
die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen
en zij werden omstraald door de glorie des Heren
zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.
„Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
„En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld
en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare,
zij verheerlijkten God met de woorden:
„Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.1,14

Het Woord is vlees geworden,
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten