24 oktober 2022 ✝ Maandag in de dertigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Antonius Maria Claret

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

899

Lauden

Hymne

701

Psalmen

902

KS

905

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

906

KS

909

Vespers

Hymne

703

Psalmen

910

KS

913

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Antonius Maria Claret

bisschop

Antonius Maria werd geboren in 1807 te Sallent (Spanje). Na zijn priesterwijding doorkruiste hij jarenlang als volksprediker de landstreek Catalonië. Hij stichtte een missiecongregatie en werd later bisschop op het eiland Cuba, waar hij als geestelijk leidsman grote verdiensten verwierf. Toen hij in Spanje was teruggekeerd, wachtte hem nog veel lijden voor de kerk. Hij stierf in 1870 (als politiek balling) in de omgeving van Fontfroide (Frankrijk).

Openingstekst

Ps.105 (104), 3-4

Vreugde voor hen die zoeken naar God!
Zoekt de Heer en neemt toe in kracht;
zoekt zijn aanschijn zonder ophouden.

Eerste lezing

Ef. 4, 32 – 5, 8
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van  Efeze

Broeders en zusters,
Weest goed voor elkaar en hartelijk.
Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus,
die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd
als offergave en slachtoffer,
God tot een lieflijke geur.

Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook,
of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen.
Heiligen betaamt dit niet.
Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzinnige taal
maar veeleer dankzegging.
Beseft het goed:
geen ontuchtige, of onreine, of geldgierige
– wat hetzelfde is als een afgodendienaar –
heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God.
Laat niemand u met loze woorden misleiden
om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen.
Doet niet met hen mee.
Eens waart gij duisternis,
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

R: Weest navolgers van God
zoals het geliefde kinderen past.

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;

die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters;

maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;

des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet
de wind blaast hen weg als kaf.

De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

Vers voor het Evangelie

II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 13, 10-17
Behoorde deze vrouw, – nog wel een dochter van Abraham –
niet van haar boeien bevrijd te worden op de sabbatdag?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen,
toen er plotseling een vrouw kwam
die – bezeten door een geest – achttien jaar lang ziek was;
zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.
Toen Jezus haar zag
riep Hij haar bij zich en sprak:
„Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.”
Hij legde haar de handen op
en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.
Geërgerd omdat Jezus op sabbat genas,
nam nu de overste van de synagoge het woord
en sprak tot het volk:
„Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden.
„Komt u dus op die dagen laten genezen
en niet op de sabbatdag.”
Jezus gaf hem ten antwoord:
„Huichelaars!
„Maakt niet ieder van u op sabbat zijn os of ezel van de voederbak los
om hem naar de drinkplaats te voeren?
„En behoorde dan deze vrouw,
– nog wel een dochter van Abraham –
die niet minder dan achttien jaar lang door de duivel is gebonden,
niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbatdag?”
Toen Hij dit zei stonden al zijn tegenstanders beschaamd.
Maar heel de menigte verheugde zich
over al de heerlijke daden die Hij verrichtte.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 20 (19), 6

Onze vreugde is het heil dat Gij hebt gebracht;
wij gaan groot op de naam van de Heer onze God!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten