24 januari ✝ Maandag in de derde week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Franciscus van Sales

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1626

Psalmen

1011

Lauden

Hymne

1628

Psalmen

1013

KS

1629

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

1021

Vespers

Hymne

1633

Psalmen

1021

KS

1635

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Franciscus van Sales

bisschop en kerkleraar

In 1567 in Savoie geboren, gaf Franciscus na zijn priesterwijding al zijn krachten aan het herstel van het katholieke geloof in zijn vaderland. Als bisschop van Genève toonde hij zich een ware herder, die door daad en geschrift geestelijkheid en gelovigen tot een diepere geloofsbeleving bracht en voor allen een voorbeeld was. Hij stierf op 28 december 1622 te Lyon en werd op 24 januari 1623 te Annecy begraven.

Openingstekst

Sir.15, 5

Te midden van de kerkgemeenschap
heeft de Heer hem doen spreken.
Hij heeft hem vervuld
met de geest van wijsheid en verstand.
Met een eregewaad heeft Hij hem bekleed.

Eerste lezing

II Sam. 5, 1-7. 10
Gij zult mijn volk Israël weiden.

Uit het tweede Boek Samuël

In die dagen
1begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron
en zeiden:
„Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
2„Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
waart gij degene, die de troepen van Israël aanvoerde.
„Daarenboven heeft de Heer u verzekerd:
Gij zult mijn volk Israël weiden
gij zijt het die over Israël zult heersen.”
3Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron
en koning David sloot daar met hen een verbond
ten overstaan van de Heer ;
zij zalfden David tot koning over Israël.
4David was dertig jaar toen hij koning werd
en hij regeerde veertig jaar lang.
5In Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden
over Juda en in Jeruzalem drieëndertig jaar
over geheel Israël en Juda.

6De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem,
tegen de Jebusieten, de bewoners van de streek.
Die riepen David toe:
„Hier komt u niet binnen !
„Voorwaar, blinden en kreupelen houden u tegen: ‘
Ze bedoelden : David komt hier nooit binnen.
7Toch veroverde David de vesting Sion, de Davidstad.
10En de macht van David nam steeds meer toe
de Heer, de God van de hemelse machten stond hem bij.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 89 (88), 20, 21-22, 25-26

R: Mijn trouw en mijn genade leiden hem.

Eertijds zijt Gij aan uw profeet verschenen
en hebt Gij uw besluit geopenbaard

een sterke man heb Ik de troon geschonken,
een uitverkorene genomen uit het volk.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie ;

als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.

Zijn hand laat Ik hem leggen op de zee,
zijn rechter op de stromen in het oosten.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118,) 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 3, 22-30
Wanneer de satan verdeeld is, dan is zijn einde gekomen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

22In die tijd zeiden de schriftgeleerden over Jezus
dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef.
23Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen:
„Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven ?
24„Wanneer een rijk.innerlijk verdeeld is
kan dat rijk geen stand houden.
25„Wanneer een huis innerlijk verdeeld is
zal dat huis geen stand kunnen houden.
26„En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
27„Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
„Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
28„Voorwaar, Ik zeg u:
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
29maar als iemand lastert tegen de heilige Geest
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis ;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
30Dit omdat zij gezegd hadden:
er huist een onreine geest in Hem.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc.12, 42

Dit is de trouwe en verstandige dienaar,
die door de Heer is aangesteld over zijn gezin
om aan ieder brood te geven op zijn tijd.

Menu sluiten