23 september ✝ Zaterdag in de vierentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Pius van Pietrelcina

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1677

Psalmen

1188

Lauden

Hymne

1676

Psalmen

1193

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1197

KS

1661

Vespers

Hymne

691

Psalmen

771

KS

774

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Pius van Pietrelcina

priester

gedachtenis

Hij werd in het jaar 1887 geboren in het dorp Pietrelcina nabij Benevento in Italië. Nadat hij bij de orde der Minderbroeders Capucijnen was ingetreden en de priesterwijding had ontvangen, oefende hij, met grote herderlijke toewijding, zijn ambt vooral uit in het klooster van het stadje San Giovanni Rotondo in Apulië . Hier gaf hij aan de gelovigen geestelijke leiding, verzoende hij de boetelingen en trad hij de zieken en armen met voorzienigheid en zorg tegemoet. Zo diende hij Gods volk in gebed en nederigheid. Nadat hij volledig gelijkvormig was geworden met de gekruisigde Christus, voltooide hij op 23 september 1968 zijn aardse pelgrimstocht.

Openingstekst

Ps.16 (15), 5-6

De Heer is mijn erfdeel, Hij is mijn lot:
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij.
Een kostbaar aandeel is mij toegevallen:
mijn erfdeel is een kostbaar bezit.

Eerste lezing

I Tim. 6, 13-16
Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt,
en van Christus Jezus
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd:
bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept
tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus
die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen,
Hij, de gelukzalige,
de enige Heerser,
de grote Koning en de opperste Heer
die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht.
Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien.
Hem zij eer en eeuwige macht!
Amen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 100 (99), 2, 3, 4, 5

R: Treedt onbezorgd voor Gods Aanschijn.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn;
waarlijk, de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Trekt met een lied door zijn poorten,
komt in zijn voorhof met zang.

Zegent zijn Naam en eert Hem,
Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

Vers voor het Evangelie

Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 8, 4-15
Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door
hun standvastigheid.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd
toen zich een grote menigte verzamelde
en uit de steden de mensen naar Jezus toestroomden,
sprak Hij in een gelijkenis:
„De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
„En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
„Een ander gedeelte viel op de rotsgrond;
het schoot wel op, maar droogde uit omdat het geen vocht had.
„Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
„Nog een ander gedeelte viel op goede grond;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.”
En met luide stem voegde Hij er aan toe:
„Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende.
Hij antwoordde:
„Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen,
maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen
opdat zij ziende niet zien, en horende niet begrijpen.
„Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze:
Het zaad is het woord van God.
„Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.
„Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg,
opdat ze niet door te geloven gered worden.
„Die op de rots zijn zij
die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen,
maar zij hebben geen wortel;
zij geloven voor een ogenblik,
maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
„Wat onder de distels viel zijn zij
die wel geluisterd hebben,
maar die gaandeweg door de zorgen,
de rijkdom en de genoegens van het leven verstikt raken
en niet tot rijpheid komen.
„Het zaad in de goede aarde zijn zij
die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Mt. 19, 27-29

Voorwaar, Ik zeg u:
Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen,
zult het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.

Een reactie achterlaten