23 mei 2024 ✝ donderdag in de zevende week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

712

Psalmen

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1058

KS

1061

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1066

KS

1069

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

 

 

Openingstekst

Ps.13 (12), 6

Heer, op uw goedheid blijf ik vertrouwen:
mijn hart juicht van vreugde, want Gij zijt mijn redding;
ik wil zingen voor de Heer die mij zijn weldaden bewees.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
geef dat wij voortdurend bedacht zijn op het geestelijke,
en in woord en daad volbrengen
wat U welgevallig is.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Jak. 5, 1-6
Het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders roept luid, en hun kreten zijn doorgedrongen tot het oor van de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,
Gij die rijk zijt
weent en jammert om de rampen die over u komen.
Uw rijkdom is verrot,
uw mooie kleren zijn door motten aangetast,
uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen
en als een vuur uw vlees verteren.
Schatten hebt gij verzameld,
terwijl het de laatste dagen zijn.
Hoort,
het loon dat gij hebt onthouden
aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid,
roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der hemelmachten.
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting.
Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 49 (48), 14-15ab, 15cd-16, 17-18, 19-20

R: Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen. (Mt. 5, 3)

Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen,
die pochen op rijkdom; dit is hun lot

zij staan voor de onderwereld als schapen,
de dood is hun herder en drijft hen daarheen.

Hun statigheid gaat tot ontbinding over,
hun woonplaats is voortaan het dodenrijk.

Maar mij zal God van de ondergang redden,
Hij zal mij behoeden voor dood en graf.

Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt,
wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.

Hij zal als hij dood gaat niets mee kunnen nemen,
zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.

Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig:
je bent te benijden, het gaat je goed;

toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen
die nooit meer het licht van de zon zullen zien.

Vers voor het Evangelie

Joh. 17,17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 9, 41-50
Het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Als iemand u een beker water te drinken geeft
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
„Maar als iemand
een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft,
het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
„Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,
hak ze af;
het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,
in het onblusbaar vuur.
„Geeft uw voet u aanleiding tot zonde,
hak hem af;
het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.
„Geeft uw oog u aanleiding tot zonde,
ruk het uit;
het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.
„Iedereen zal met vuur gezouten worden.
„Het zout is iets goeds;
maar als het zout zouteloos wordt
waarmee zult ge het dan zijn smaak hergeven?
„Hebt zout in uzelf
en leeft in vrede met elkaar.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten