23 maart ✝ Zaterdag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Turibius van Mongrovejo

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

865

Lauden

Hymne

742

Psalmen

871

KS

295

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

874

KS

296

Vespers

Hymne

743

Psalmen

878

KS

297

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Turibius van Mongrovejo

bisschop

gedachtenis*

Turibius (Santo Toribio) werd rond 1538 in Spanje geboren. Als jongeman studeerde hij te Salamanca rechten. Gekozen tot bisschop van Lima (Peru), vertrok hij in 1580 naar Zuid-Amerika. Van zijn grote apostolische ijver getuigen de vele synoden en concilies die hij bijeenriep ter bevordering van het godsdienstig leven in die streken. Krachtig verdedigde hij de rechten van de kerk, was vol zorg voor zijn diocesanen en wijdde zeer veel aandacht aan de niet-blanke bevolkingsgroepen. Hij stierf in 1606.

 

Openingstekst

Ps. 22 (21), 20 en 7

Heer, houd U niet ver van mij.
Kom haastig om mij bij te staan,
want ik ben als een worm, geen mens meer,
verstoten door de mensen, door het volk veracht.

Eerste lezing

Ez. 37, 21-28
Ik zal de kinderen van Israël tot één enkel volk maken.

Uit de Profeet Ezechiël

Zo zegt God de Heer:
„Ik zal de kinderen van Israël,
die overal verspreid onder de heidenvolken leven,
bijeenbrengen en hen terugvoeren naar hun eigen grond.
Ik zal hen tot één enkel volk maken,
in het land, op de bergen van Israël,
en één koning zal over hen allen regeren.
Zij zullen niet langer twee volken zijn,
niet langer verdeeld zijn over twee rijken.
Zij zullen zich niet meer bezoedelen met hun afgoden,
hun gruwelbeelden en al hun misdaden.
Uit de trouweloosheden waaraan zij zich bezondigd hebben
zal Ik hen verlossen en Ik zal hen reinigen,
zodat zij mijn volk zijn en Ik hun God.
Dan zal mijn dienaar David koning over hen zijn;
zij zullen allen één herder hebben.
Zij zullen leven volgens mijn geboden
en mijn wetten werkelijk onderhouden.
Zij zullen wonen in het land
dat Ik mijn dienaar Jakob gegeven heb,
het land waar hun vaderen gewoond hebben;
zij en hun kinderen en hun kleinkinderen
zullen daar voor altijd wonen,
en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn.
Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten
een altijddurend verbond zal het zijn.
Ik zal hun een woonplaats geven,
Ik zal hen talrijk maken
en mijn heiligdom voor altijd onder hen vestigen.
Mijn woning zal bij hen zijn.
Zo zullen de heidenvolken weten,
dat Ik, de Heer, Israël heilig maak,
doordat mijn heiligdom voor altijd onder hen is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

R:    De Heer zal ons hoeden, zoals een herder zijn kudde.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

Vers voor het Evangelie

Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

Evangelie

Joh. 11, 45-56
Jezus, zal ook sterven om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
allen: Lof zij U, Christus.

Vele Joden die in die dagen naar Maria waren gekomen
en zagen wat Jezus gedaan had,
geloofden in Hem.
Enigen van hen gingen echter naar de Farizeeën
om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en Farizeeën
belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden:
„Wat doen we?
Want die man verricht veel wonderen.
Als wij Hem zijn gang laten gaan
zullen ze allemaal in Hem geloven.
Dan zullen de Romeinen komen
en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.”
Maar een van hen,
Kájafas, die dat jaar hogepriester was zei hun:
„Gij begrijpt er niets van;
ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is,
dat er één mens voor het volk sterft
dan dat het hele volk ten onder gaat.”
Dit zei hij niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet voor het volk alleen
maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.
Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.

Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden,
maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn,
en wel naar de stad Efraim waar Hij met zijn leerlingen verbleef.
Toen echter het paasfeest van de Joden op handen was
gingen velen uit de streek vóór Pasen naar Jeruzalem
om zich te reinigen.
Ze zochten naar Jezus
en zeiden tot elkaar terwijl ze in de tempel stonden:
„Wat dunkt u?
Zou Hij niet naar het feest komen?”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Joh. 11, 52

Christus is overgeleverd
om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.

Een reactie achterlaten