23 juni ✝ Vrijdag in de elfde week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

1070

Lauden

Hymne

717

Psalmen

1073

KS

1076

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1077

KS

1080

Vespers

Hymne

1326

Psalmen

1623

KS

1322

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

 

Openingstekst

Ps. 27 (26), 7 en 9

Heer, luister naar mijn bidden en smeken!
Kom mij te hulp, laat mij niet alleen, verstoot mij toch niet.
God, bij U is mijn heil!

Eerste lezing

II Kor. 11, 18. 21b-30
Dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als zovelen zich laten voorstaan op wereldse voorrechten
mag ik het ook.
Maar als anderen het durven
– nu komt de dwaasheid aan het woord –
durf ik het ook.
Zijn zij Hebreeën?
Ik ook.
Zijn zij Israëlieten?
Ik ook.
Zijn zij kinderen van Abraham?
Ik ook.
Zijn zij dienaren van Christus?
Het lijkt waanzin: ik nog méér!
Ik heb harder gezwoegd,
ik heb langer gevangen gezeten,
ik had veel meer slagen te verduren
en doodsgevaren zonder tal.
Vijfmaal kreeg ik van de Joden de veertig-min-één.
Driemaal ben ik met stokken geslagen,
éénmaal gestenigd.
Driemaal heb ik schipbreuk geleden,
eens een heel etmaal doorgebracht in volle zee.
Altijd op reis,
gevaren van rivieren en gevaren van rovers,
gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen,
gevaren in steden en in de woestijn,
gevaren op zee,
gevaren te midden van valse broeders
met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten,
honger en dorst, vaak zonder eten,
in koude en naaktheid.
En afgezien van al het overige
in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten.
Niemand is zwak of ik ben het ook.
Niemand komt ten val
of het grijpt me in de ziel.
Als er toch geroemd moet worden
zal ik roemen op mijn zwakheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7

R: Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Vers voor het Evangelie

Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld,
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 6, 19-23
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Verzamelt u geen schatten op aarde,
waar ze door mot en worm vergaan
en waar dieven inbreken om te stelen;
maar verzamelt u schatten in de hemel,
waar ze niet door mot of worm vergaan
en waar dieven niet inbreken om te stelen.
„Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
„De lamp van het lichaam is het oog.
„Wanneer dus uw oog helder is
zal heel uw lichaam verlicht zijn.
„Is echter uw oog slecht,
dan is heel uw lichaam duister.
„Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is,
hoe erg zal dan de duisternis zijn!”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 27 (26), 4

Eén ding vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten