23 juli ✝ Dinsdag in de 16e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Birgitta, kloosterlinge

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1132

KS

1135

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1137

KS

1139

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1140

KS

1142

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Birgitta, kloosterlinge

Birgitta werd in 1303 in Zweden geboren. Zij trad vroegtijdig in het huwelijk en werd moeder van acht kinderen, die zij uitstekend opvoedde. Als lid van de derde orde van de heilige Franciscus leidde zij een verstorven leven, dat zij na de dood van haar man op nog strengere wijze voortzette, terwijl zij in de wereld bleef. Vervolgens stichtte zij een religieuze orde en vertrok naar Rome, waar zij een voorbeeld werd van grote deugden. Zij is bekend, niet alleen om haar pelgrimstochten, maar ook door haar geschriften, waarin zij mededeling doet van haar mystieke ervaringen. Zij stierf te Rome in 1373.

EERSTE LEZING

Mich. 7,14-15. 18-20
Al onze zonden zal God naar de bodem van de zee verwijzen.

Uit de Profeet Micha
Neem uw herdersstaf, Heer, en weid uw volk,
de schapen die uw erfdeel zijn;
tussen de bomen,
midden in het woud,
zijn zij zo vereenzaamd.
Laat ze weiden in Basan en Gilead,
zoals in vroegere dagen.
„Ik laat wonderen zien, zegt de Heer,
zoals in de dagen dat gij uit Egypte zijt weggetrokken.”
Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft,
die voorbijgaat aan de zonde,
door de rest van zijn erfdeel bedreven,
die zijn toorn niet altijd laat duren,
maar zijn vreugde vindt in goedheid?
Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen,
Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren.
Al onze zonden zal Hij
naar de bodem van de zee verwijzen.
Aan Jakob zult Gij uw trouw,
aan Abraham uw goedheid tonen, Heer,
zoals Gij het onze vaderen hebt gezworen,
in de dagen van weleer.
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

ANTWOORDPSALM

Ps. 85 (84), 2-4, 5-6, 7-8

R: Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer.
Heer, Gij hebt uw land begenadigd,
het lot van Jakob ten goede gekeerd.
Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk
en al hun zonden bedekt.
Gij hebt uw gramschap teruggehouden,
de gloed van uw toorn gedoofd.
Doe ons herleven, God, onze redder,
en leg uw wrevel jegens ons af.
Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn,
strekt Gij uw gramschap uit over geslachten?
Zult Gij niet eerder ons leven vernieuwen,
zodat uw volk zich in U verblijdt?
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE

Mt.12, 46-50
Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Jezus: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak,
gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden
om te trachten met Hem te spreken.
Iemand kwam Hem nu zeggen:
„Uw moeder en broeders staan daarbuiten en willen U spreken.”
Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen:
„Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?”
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij:
„Ziedaar mijn moeder en mijn broeders;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.”
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.