23 januari ✝ Maandag in de derde week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

700

Psalmen

1011

Lauden

Hymne

701

Psalmen

1013

KS

1017

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1018

KS

1021

Vespers

Hymne

703

Psalmen

1021

KS

1024

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

Openingstekst

Ps. 96 (95),1 en 6

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen!
Bij Hem is luister en glorie, heiligheid
en pracht bewonen zijn tempel.

Eerste lezing

Hebr. 9, 15.24-28
Christus is slechts éénmaal verschenen om de zonden te delgen; als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Christus is middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaats gehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn
het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.
Want Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat
– door mensenhanden gemaakt –
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu
voor onze zaak bij God present te zijn.
Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit
het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is.
Anders had Christus meerdere malen moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts éénmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden te delgen.
Het is het lot van de mens éénmaal te sterven
en daarna komt het oordeel;
zo is ook Christus éénmaal geofferd
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen;
als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn los van de zonde,
om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

R: Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

Vers voor het Evangelie

Ps. 119 (118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

Evangelie

Mc. 3, 22-30
Wanneer de satan verdeeld is, dan is zijn einde gekomen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zeiden de schriftgeleerden over Jezus
dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst der duivels de duivels uitdreef.
Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen:
„Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven?
„Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is
kan dat rijk geen stand houden.
„Wanneer een huis innerlijk verdeeld is
zal dat huis geen stand kunnen houden.
„En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
„Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
„Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
„Voorwaar, Ik zeg u:
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Dit omdat zij gezegd hadden:
er huist een onreine geest in Hem.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 6

Nadert tot de Heer, dan wordt ge verlicht:
Hij stelt u niet teleur.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten