23 februari ✝ Vrijdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Polycarpus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

850

Lauden

Hymne

742

Psalmen

852

KS

217

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

857

KS

218

Vespers

Hymne

740

Psalmen

861

KS

219

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Polycarpus

bisscop en martelaar

gedachtenis

Polycarpus, bisschop van Smyrna in Klein-Azië (het huidige Izmir in Turkije), was een leerling van de apostelen. Te Antiochië was hij de gast van de heilige Ignatius die aldaar bisschop was. Bekend is zijn verblijf in Rome waar hij met paus Anicetus de kwestie van de paasdatum trachtte te regelen. Omstreeks 115 onderging hij de marteldood: hij werd levend verbrand in het amfitheater van zijn stad.

 

Openingstekst

Ps. 25 (24), 17-18

Verlos ons, Heer, van al wat ons beklemt.
Zie ons zwoegen, onze ellende.
Vergeef al wat wij hebben misdaan.

Eerste lezing

Ez. 18, 21-28
Zou Ik soms behagen vinden in de dood van een boosdoener,en niet veeleer daarin,
dat hij zich afkeert van zijn wegen en in leven blijft!

Uit de Profeet Ezechiël

Zo spreekt God de Heer:
„Wanneer de boosdoener zich afkeert
van al de zonden die hij heeft bedreven,
wanneer hij al mijn geboden onderhoudt
en handelt naar recht en wet,
dan zal hij leven, zeker leven
en hij zal niet sterven.
Van al de wandaden die hij bedreven heeft
wordt hem er geen meer toegerekend
en vanwege de gerechtigheid die hij betracht heeft zal hij leven.
Zou ik soms behagen vinden in de dood van een boosdoener
– zo spreekt God de Heer –
en niet veeleer daarin,
dat hij zich afkeert van zijn wegen en in leven blijft?
Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert
van zijn gerechtigheid
en verkeerde dingen gaat doen,
wanneer hij al de afschuwelijkheden bedrijft
die de boosdoener begaat,
moet hij dan in leven blijven?
Neen, van al de rechtvaardige daden,
die hij verricht heeft,
wordt hem er geen meer toegerekend,
en vanwege de ontrouw die hij getoond heeft,
vanwege de zonde, die hij heeft bedreven,
zal hij moeten sterven.
Gij beweert: ‘De weg van de Heer is niet recht!’
Huis van Israël, luister toch!
Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is?
Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht?
Als een rechtvaardige
zich van zijn eigen rechtvaardigheid afkeert
en kwaad gaat doen,
dan zal hij daaraan sterven,
sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.
En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert
en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd,
dan zal hij in leven blijven.
Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden,
dan blijft hij zeker in leven, dan zal hij niet sterven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 130 (129), 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8

R:    Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

Vers voor het Evangelie

Joël 2, 12-13

Bekeert u tot Mij met heel uw hart,
spreekt de Heer,
want Ik ben genadig en barmhartig.

Evangelie

Mt. 5, 20-26
Ga u eerst met uw broeder verzoenen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Als uw gerechtigheid
die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft,
zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.
Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd:
Gij zult niet doden.
Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.
Maar Ik zeg u:
Al wie vertoornd is op zijn broeder,
zal strafbaar zijn voor het gerecht.
En wie tot zijn broeder zegt: raka,
zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin;
en wie zegt: dwaas,
zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.
Als gij uw gave komt brengen naar het altaar
en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft,
laat dan uw gave voor het altaar achter,
ga u eerst met uw broeder verzoenen
en kom dan terug om uw gave aan te bieden.
Haast u het eens te worden met uw tegenpartij
zolang ge nog met hem onderweg zijt;
anders zou uw tegenpartij
u wel eens aan de rechter kunnen overleveren,
en de rechter u aan de gerechtsdienaar,
en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Ge zult daar niet uitkomen
voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ez. 33,11

(Dit zegt de Heer:) Zowaar Ik leef,
Ik vind geen behagen in de dood van de zondaar;
liever wil Ik dat hij zich bekeert en in leven blijft.

Een reactie achterlaten