23 oktober 2022 ✝ Dertigste zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes van Capestrano

Evangelielezing

Lezing

Hymne

693

Psalmen

882

Lauden

Hymne

697

Psalmen

886

KS

890

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

891

KS

893

Vespers

Hymne

699

Psalmen

894

KS

898

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Johannes van Capestrano

priester

Johannes werd geboren te Capestrano in de Abruzzen (Italië) in het jaar 1386. Na zijn rechtenstudie te Perugia bekleedde hij enige tijd het ambt van rechter. Later trad hij in bij de minderbroeders en ontving de priesterwijding. Onvermoeid doorkruiste hij op zijn apostolische tochten geheel Europa, droeg krachtig bij tot de verbetering van het christelijk leven en organiseerde godsdienstgesprekken met hen die van het geloof van de kerk waren afgeweken. Hij stierf in 1456 te Ilok in Kroatië.

Openingstekst

Ps.105 (104), 3-4

Vreugde voor hen die zoeken naar God!
Zoekt de Heer en neemt toe in kracht;
zoekt zijn aanschijn zonder ophouden.

Eerste lezing

Sir. 35, 12-14. 16-18
Het gebed van de arme dringt door de wolken heen.

Uit het boek Ecclesiasticus

De Heer is een rechter,
en bij Hem is er geen aanzien des persoons;
Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme,
maar luistert naar het pleit van de verdrukte.
Hij wijst het gezucht van de wezen niet af,
noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen.
Wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen,
en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.
Het gebed van de arme dringt door de wolken heen,
zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet;
het laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt,
en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 34 (33) 2-3, 17-18, 19 en 23

R: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.

Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.

De Heer redt het leven van wie Hem dient,
alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten.

Tweede lezing

2 Tim. 4, 6-8. 16-18
Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,
Wat mij betreft,
mijn bloed is weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind,
het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der gerechtigheid waarmee de Heer,
de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag,
en niet alleen mij maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.
Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
allen hebben mij in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie
ten einde toe te vervullen,
zodat alle volkeren ervan horen.
En ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Hand. 16, 146

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 18, 9-14
De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot hen die,
– overtuigd van eigen gerechtigheid –
de anderen minachtten,
de volgende gelijkenis:
„Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden;
de een was een Farizeeër en de andere een tollenaar.
„De Farizeeër stond met opgeheven hoofd
en bad bij zichzelf als volgt:
God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen,
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als die tollenaar daar.
Ik vast tweemaal per week
en geef tienden van al mijn inkomsten.
„Maar de tollenaar bleef op een afstand
en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel;
maar hij klopte zich op de borst en zei:
God, wees mij zondaar genadig.
„Ik zeg u:
deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere;
want al wie zich verheft zal vernederd,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 20 (19), 6

Onze vreugde is het heil dat Gij hebt gebracht;
wij gaan groot op de naam van de Heer onze God!

Een reactie achterlaten

Menu sluiten