23 september ✝ Vrijdag in de vijfentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Pius van Pietrelcina

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1657

Psalmen

850

Lauden

Hymne

1657

Psalmen

852

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

860

Vespers

Hymne

1662

Psalmen

861

KS

1664

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

H. Pius van Pietrelcina

priester

gedachtenis

Hij werd in het jaar 1887 geboren in het dorp Pietrelcina nabij Benevento in Italië. Nadat hij bij de orde der Minderbroeders Capucijnen was ingetreden en de priesterwijding had ontvangen, oefende hij, met grote herderlijke toewijding, zijn ambt vooral uit in het klooster van het stadje San Giovanni Rotondo in Apulië . Hier gaf hij aan de gelovigen geestelijke leiding, verzoende hij de boetelingen en trad hij de zieken en armen met voorzienigheid en zorg tegemoet. Zo diende hij Gods volk in gebed en nederigheid. Nadat hij volledig gelijkvormig was geworden met de gekruisigde Christus, voltooide hij op 23 september 1968 zijn aardse pelgrimstocht.

Openingstekst

Ps.16 (15), 5-6

De Heer is mijn erfdeel, Hij is mijn lot:
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij.
Een kostbaar aandeel is mij toegevallen:
mijn erfdeel is een kostbaar bezit.

Eerste lezing

Pred. 3, 1-11
Ieder ding dat onder de hemel gebeurt, heeft zijn tijd.

Uit het Boek Prediker

Alles heeft zijn uur
en ieder ding dat onder de hemel gebeurt,
heeft zijn tijd
er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om het geplante weer uit te trekken,
een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om te slopen
en een tijd om te bouwen,
een tijd om te schreien en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen,
een tijd om stenen weg te werpen
en een tijd om stenen op te rapen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om zich van omhelzen te onthouden,
een tijd om te zoeken
en een tijd om verloren te laten gaan,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te werpen,
een tijd om stuk te scheuren
en een tijd om aaneen te naaien,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken,
een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,
een tijd voor de oorlog en een tijd voor de vrede.
Wat heeft de werker voor baat
bij datgene waarmee hij zich moe maakt?
Ik heb de bezigheden bezien,
door God aan de mensenkinderen gegeven
om zich daar moe mee te maken.
Hij heeft alle dingen uitstekend gemaakt,
ieder ding voor zijn tijd.
Hij heeft in het hart van de mens ook de hele wereld gelegd,
maar toch kan die mens het werk niet bevroeden,
dat God van het begin tot het einde
verricht heeft.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 144 (143), 1a, 2abc, 3-4

R: Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots.

Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots,
mijn steun en mijn burcht,

mijn beschermer en redder;
mijn schild en mijn toevlucht.

Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om hem geeft,
een mensenkind, dat Gij U om hem bekommert?

De mens is niet meer dan een vleugje wind,
zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.

Vers voor het Evangelie

I Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 9, 18-22
Gij zijt de Gezalfde van God.
De Mensenzoon moet veel lijden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus eens alleen aan het bidden was
en zijn leerlingen bij Hem kwamen
stelde Hij hun de vraag:
„Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?”
Zij antwoordden:
„Johannes de Doper, anderen zeggen: Elia,
en weer anderen: een van de oude profeten is opgestaan.”
Hierop zei Hij tot hen:
„Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
Nu antwoordde Petrus:
„De Gezalfde van God.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te  zegen.
„De Mensenzoon
– zo sprak Hij – moet veel lijden
en door de oudsten,
hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden,
maar na ter dood te zijn gebracht
zal Hij op de derde dag verrijzen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

naar Mt. 19, 27-29

Voorwaar, Ik zeg u:
Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen,
zult het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten