23 augustus ✝ Dinsdag in de eenentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Rosa van Lima

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

806

Lauden

Hymne

705

Psalmen

809

KS

813

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

814

KS

816

Vespers

Hymne

706

Psalmen

817

KS

820

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Rosa van Lima

maagd

gedachtenis*

Rosa werd in 1586 te Lima in Peru geboren. Reeds als kind leidde zij thuis een ascetisch leven. Later onderscheidde zij zich als lid van de derde orde van de heilige Dominicus door haar boetvaardig leven en door haar contemplatie. Zij stierf op 24 augustus 1617.

Openingstekst

Ps. 86 (85),1-3

Heer, luister naar mij en verhoor mijn gebed.
Mijn God, breng uw dienaar redding; hij rekent op uw hulp.
Wees mij genadig, Heer,
want zonder ophouden roep ik tot U.

Eerste lezing

II Tess. 2, 1-3a. 14-17
Houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons zijt onderwezen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
Wij moeten u verzoeken
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem
niet zo gauw uw bezinning te verliezen,
en u niet te laten opschrikken
door profetieën, uitspraken of brieven
die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren
dat de dag van de Heer is aangebroken.
Laat u door niemand iets wijsmaken!
God heeft u geroepen
door onze verkondiging van het evangelie,
opdat gij
de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.
Dus, broeders en zusters,
staat vast en houdt u aan de overleveringen
waarin gij door ons zijt onderwezen,
hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
Moge de Heer Jezus Christus zelf,
moge God, onze Vader
die ons zijn liefde heeft betoond, en ons in zijn genade
eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,
uw harten bemoedigen
en sterken met alle goeds, in woord en daad.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 (95), 10, 11-12,13

R: Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;

de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.

Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 23, 13-26
Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus:
„Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn,
maar het gewichtigste van de Wet rechtvaardigheid,
barmhartigheid en trouw verwaarloost ge.
„Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.
„Blinde leiders, die de mug uitzift en de kameel doorslikt!
„Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
„De buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon,
maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht.
„Blinde Farizeeën, reinigt eerst de beker van binnen,
dan wordt de buitenkant van zelf rein.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.104 (103),13-15

Heer, met de vruchten van uw schepping
wordt de wereld verzadigd:
Gij laat de aarde brood voortbrengen
en wijn die het hart van de mens verblijdt.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten