23 mei ✝ Maandag in de zesde week van Pasen

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

900

Lauden

Hymne

752

Psalmen

902

KS

490

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

906

KS

414

Vespers

Hymne

748

Psalmen

910

KS

491

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

Openingstekst

Rom. 6, 9

Christus is uit de doden opgestaan,
Hij kan niet meer sterven;
de dood heeft geen macht meer over Hem. Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 16, 11-15
De Heer maakt het hart van een godvrezende vrouw ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Wij – Paulus en Silas –
voeren af van Troas en koersten eerst naar Samotráke,
de volgende dag naar Neápolis
en vandaar naar Filippi,
een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie.
In die stad bleven we enkele dagen.
Op de sabbat begaven we ons buiten de poort
naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was.
Wij zetten ons neer
en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren.
Ook een zekere Lydia hoorde toe,
die uit de stad Tyatíra kwam en purperen stoffen verkocht.
Zij was een godvrezende
en de Heer maakte haar hart ontvankelijk
voor wat door Paulus gezegd werd.
Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren
nodigde ze ons uit en zei:
“Als ge van oordeel zijt
dat ik werkelijk in de Heer geloof,
komt dan in mijn huis
en neemt daar uw intrek.”
En zij drong er bij ons sterk op aan.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps.149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

R:       Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
of:
Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 15, 26-16, 4a
De Geest der waarheid zal over Mij getuigenis afleggen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wanneer de Helper komt
die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat,
zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
Maar ook gij moet getuigen,
want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
Dit heb Ik u gezegd opdat gij niet ten val komt.
Zij zullen u uit de synagoge bannen.
Ja, er komt een tijd
dat ieder die u doodt zal menen
een daad van godsverering te stellen.
Zij zullen dat doen
omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben.
Dit heb Ik u gezegd
opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt,
gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 20,19

Jezus verscheen in de kring van zijn leerlingen
en sprak tot hen: Vrede zij u!
Alleluia.

Menu sluiten