22 mei 2024 ✝ woensdag in de zevende week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Rita van Cascia

Evangelielezing

Lezing

Hymne

708

Psalmen

Lauden

Hymne

709

Psalmen

1043

KS

1046

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

1050

Vespers

Hymne

710

Psalmen

1051

KS

1053

Completen

Hymne

682

Psalmen

1208

H. Rita van Cascia

kloosterling

gedachtenis*

Zij leefde in Umbrië (Italië) in de vijftiende eeuw. Eerst was zij met een gewelddadige man getrouwd, wiens onstuimig gedrag ze geduldig verdroeg en die ze met God verzoende. Na het verlies van haar man en kinderen, trad ze vervolgens in als kloosterlinge bij de Orde van de heilige Augustinus. Daar was ze voor allen een voorbeeld van geduld en boetvaardigheid en stierf er vóór het jaar 1457.

Openingstekst

Ps.13 (12), 6

Heer, op uw goedheid blijf ik vertrouwen:
mijn hart juicht van vreugde, want Gij zijt mijn redding;
ik wil zingen voor de Heer die mij zijn weldaden bewees.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
geef dat wij voortdurend bedacht zijn op het geestelijke,
en in woord en daad volbrengen
wat U welgevallig is.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Jak. 4, 13-17
Wat is uw leven? Gij zoudt moeten zeggen Als de Heer het wil …

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,
Gij die zegt:
„Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad,
wij zullen er een jaar doorbrengen
en handel drijven en geld verdienen …”
gij weet niet eens wat de dag van morgen u zal brengen!
Wat is uw leven?
Een nevel
die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen.
Gij zoudt moeten zeggen:
„Als de Heer het wil, zullen wij in leven zijn en dit of dat doen …”
In plaats daarvan bluft en snoeft ge vol overmoed;
al die grootspraak is verkeerd.
Wie goed zou kunnen doen maar het nalaat, doet zonde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 49 (48), 2-3, 6-7, 8-10, 11

R: Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen. (Mt. 5, 3)

Luistert, volken, naar deze woorden,
gij aardbewoners, wilt het verstaan;

eenvoudige lieden, aanzienlijke heren,
rijken en armen, wie ge ook zijt.

Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden,
wanneer ik door booswichten word belaagd?

Door mensen die rekenen op hun rijkdom
en die zich beroemen op hun bezit.

Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen,
zijn eigen losgeld betalen aan God?

Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven,
nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.

We zien dat ook wijzen eens moeten sterven,
met dommen en dwazen gaan zij te niet.

Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten,
het graf zal voor altijd hun woning zijn.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 9, 38-40
Wie niet tegen ons is, is voor ons.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Johannes tot Jezus:
„Meester, we hebben iemand die ons niet volgt
in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.”
Maar Jezus zei:
„Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in mijn Naam
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
„Wie niet tegen ons is, is voor ons.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten