22 juni ✝ Donderdag in de elfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes Fisher en Thomas More

Evangelielezing

Lezing

Hymne

711

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

713

Psalmen

1058

KS

1061

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

1065

Vespers

Hymne

714

Psalmen

1066

KS

1069

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

H. Johannes Fisher en Thomas More

gedachtenis*

John Fisher werd in 1469 geboren. Na zijn theologische studies te Cambridge werd hij priester gewijd. Als bisschop van Rochester leidde hij een verstorven leven en toonde zich een goede herder die zijn kudde dikwijls bezocht. Hij schreef verschillende werken tegen de dwalingen van zijn tijd.
Thomas More werd in 1477 geboren en deed zijn studies te Oxford. Uit zijn huwelijk werden drie dochters en een zoon geboren. Hij bekleedde de post van kanselier aan het koninklijk hof. Bekend zijn zijn geschriften die betrekking hebben op het staatsbestuur en op de verdediging van het katholieke geloof. Omdat zij zich tegen Hendrik VIII verzet hadden inzake de ontbinding van zijn huwelijk, werden beiden op last van de koning onthoofd: John Fisher op 22 juni 1535, Thomas More op 6 juli daaropvolgend. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd John Fisher door paus Paulus III tot kardinaal verheven.

Openingstekst

Ps. 27 (26), 7 en 9

Heer, luister naar mijn bidden en smeken!
Kom mij te hulp, laat mij niet alleen, verstoot mij toch niet.
God, bij U is mijn heil!

Eerste lezing

II Kor. 11, 1-11
Het evangelie van God heb ik u om niet verkondigd.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als gij maar een weinig dwaasheid
van mij zoudt willen verdragen!
Maar dat wilt gij wel.
Gij weet toch
dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is.
Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd
om u als een ongerepte maagd tot Hem te voeren.
Maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden
zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen,
en dat uw gedachten afdwalen van de trouw aan Christus.
Als de eerste de beste een andere Jezus predikt
dan wij gepredikt hebben,
of u een andere geest of een ander evangelie brengt
dan gij van ons hebt aanvaard,
laat gij het u rustig aanpraten.
Toch meen ik niet achter te staan bij die aartsapostelen!
Al ben ik dan onbedreven in het spreken,
kennis der waarheid heb ik genoeg
zoals ik u allen op allerlei wijzen heb getoond.
Of heb ik er verkeerd aan gedaan
dat ik om u te verheffen mijzelf vernederde?
Was het een zonde
u het evangelie van God om niet te verkondigen?
Andere gemeenten heb ik gebrandschat
en van hen ondersteuning aangenomen
om u van dienst te kunnen zijn.
En toen ik bij u was en gebrek kreeg
ben ik niemand lastig gevallen.
De broeders die uit Macedonië kwamen
hebben in al mijn behoeften voorzien.
In elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn.
En dat zal ook zo blijven.
Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is:
ik zal mij die roem niet laten ontnemen
in heel het land van Achaïa.
Waarom?
Omdat ik u niet liefheb?
God weet wel beter.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 111 (110), 1-2, 3-4, 7-8

R: Het werk van uw handen
is goed en betrouwbaar, Heer.
of: Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Het werk van zijn handen is goeden betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben
en Wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 6, 7-15
Gij moet zo bidden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Als gij bidt,
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
„Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
„Gij moet daarom zo bidden
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
„Geef ons heden ons dagelijks brood.
„En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
„En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
„Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 27 (26), 4

Eén ding vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten