22 januari ✝ Derde zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Vincentius

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

996

Lauden

Hymne

696

Psalmen

999

KS

1002

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1003

KS

1006

Vespers

Hymne

698

Psalmen

1006

KS

1010

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Vincentius

diaken en martelaar

gedachtenis*

Vincentius, diaken van de kerk van Zaragoza, stierf tijdens de vervolging van Diocletianus, na verschrikkelijke folteringen, te Valencia (Spanje) in 304 de marteldood. Zijn verering verbreidde zich in korte tijd over de gehele westerse kerk.

Openingstekst

Ps. 96 (95),1 en 6

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen!
Bij Hem is luister en glorie, heiligheid
en pracht bewonen zijn tempel.

Eerste lezing

Jes. 8, 23b – 9, 3
Het volk ziet een groot licht.

Uit de Profeet Jesaja

In vroeger tijd is er oneer gebracht
over het land Zebulon en over het land Naftali,
maar in de toekomst wordt er eer gebracht over de zeeweg
en de overkant van de Jordaan,
en over het gewest van de heidenen.
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht;
een licht straalt over hen
die wonen in het land van doodse duisternis.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd,
hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde,
een vreugde als die om de oogst,
als die van mensen,
die jubelen bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat zwaar op het volk drukte,
de stang op hun schouders
en de stok van hun drijvers Gij hebt ze stukgebroken
als op de dagen van Midjan.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 27 (26), 1, 4, 13-14

R: De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;

De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Tweede lezing

1 Kor. 1, 10-13. 17
Weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus
weest allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
weest volkomen één van zin en één van gevoelen.
Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld,
broeders en zusters, dat er onenigheid onder u heerst.
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben:
‘Ik ben van Paulus’. ‘Ik van Apollos’.
‘Ik van Kefas’. ‘Ik van Christus’.
Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus voor u gekruisigd?
Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus?
Christus heeft mij niet gezonden om te dopen.
Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen,
en dat niet met fraaie en geleerde woorden;
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk,
Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 4, 12-23 of 12-17
Hij vestigde zich in Kafarnaüm opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen,
week Hij uit naar Galilea.
Met voorbijgaan echter van Nazaret
vestigde Hij zich in Kafarnaüm
aan de oever van het meer,
in het grensgebied van Zebulon en Naftali,
opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja:
„Land van Zebulon, land van Naftali,
liggend aan de zee, Overjordanië:
Galilea van de heidenen
„Het volk dat in de duisternis zat,
heeft een groot licht aanschouwd;
en over hen die in het land
van doodse duisternis gezeten waren,
over hen is een licht opgegaan.”
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen
„Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”

(Eens toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield,
zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd
en diens broer Andreas.
Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;
het waren namelijk vissers.
Hij sprak tot hen:
„Komt, volgt Mij;
Ik zal u vissers van mensen maken.”
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder zag Hij nog twee broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes;
met hun vader Zebedeus waren zij in de boot
de netten aan het klaarmaken.
Hij riep hen,
en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter
en volgden Hem.
Jezus trok rond door geheel Galilea,
terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen,
de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.)

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 34 (33), 6

Nadert tot de Heer, dan wordt ge verlicht:
Hij stelt u niet teleur.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten