22 februari ✝ Donderdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

Cathedra van de H. Apostel Petrus

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1253

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1250

Psalmen

780

KS

1251

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

842

KS

1252

Vespers

Hymne

1253

Psalmen

1587

KS

1253

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

Cathedra van de H. Apostel Petrus

feest

Het feest van de cathedra van Petrus werd reeds sedert de 4e eeuw te Rome op deze dag gevierd en wel met de bedoeling getuigenis af te leggen van de eenheid van de kerk die op hem als apostel gegrondvest is. (Het is dus de gedenkdag van de apostolische oorsprong van de zetel of het ambt van de bisschop van Rome.)

 

Openingstekst

Lc. 22, 32

De Heer sprak tot Simon Petrus:
Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken.
Wanneer ge eenmaal tot inkeer gekomen zijt,
versterk dan op uw beurt uw broeders.

Eerste lezing

1 Petr. 5, 1-4
Oudste en getuige van het lijden van Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

De oudsten onder u vermaan ik,
– oudste evenals zij en getuige van het lijden van Christus,
tevens deelgenoot van de heerlijkheid
die geopenbaard zal worden –
weidt de kudde van God waarvan gij de herders zijt;
hoedt haar zoals God het wil
van harte en niet uit dwang,
met toewijding en niet uit winstbejag.
Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd,
maar toon u een voorbeeld voor de kudde.
Dan zult ge, als de opperherder verschijnt,
de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 23 (22), 1-3a.3b-4.5.6

R:    De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

Vers voor het Evangelie

Mt. 16, 18

Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

Evangelie

Mt. 16, 13-19
Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd,
toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was,
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag:
„Wie is
volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?”
Zij antwoordden:
„Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”
„Maar gij – sprak Hij tot hen –
wie zegt gij dat Ik ben?”
Simon Petrus antwoordde:
„Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God.”
Jezus hernam:
„Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
Op mijn beurt zeg Ik u Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt.16,16.18

Petrus zei tot Jezus:
Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
Jezus hernam: Gij zijt Petrus,
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen.

Een reactie achterlaten