22 december ✝ Vrijdag in de derde week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

O Rex gentium

Evangelielezing

Lezing

Hymne

728

Psalmen

1070

Lauden

Hymne

730

Psalmen

1073

KS

69

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1077

KS

17

Vespers

Hymne

727

Psalmen

1081

KS

71

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

O Rex gentium

O Koning der volkeren, zo lang verwacht.
Gij hoeksteen die alles één maakt.
Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

 

Openingstekst

Ps. 24 (23), 7

Poorten, heft uw kroonlijsten op;
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan.

Eerste lezing

1 Sam. 1, 24-28
Hanna dankt de Heer voor de geboorte van Samuël.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de Heer in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei Hanna:
„Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw die hier gestaan heeft
om tot de Heer te bidden, in uw tegenwoordigheid.
Om deze jongen heb ik gebeden
en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem heb afgesmeekt.
Daarom sta ik hem aan de Heer af.
Zolang hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan.”

En zij bogen zich daar voor God de Heer neer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

R:    De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.

De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.
De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Koning der naties en hoeksteen der kerk:
kom, en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 1, 46-56
Hij die machtig is heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria:
„Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc.1, 46 en 49

Mijn hart prijst hoog de Heer,
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed.

Een reactie achterlaten