22 oktober 2022 ✝ Zaterdag in de negentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Johannes Paulus II

Evangelielezing

Lezing

Hymne

720

Psalmen

865

Lauden

Hymne

721

Psalmen

871

KS

873

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

874

KS

877

Vespers

Hymne

691

Psalmen

878

KS

881

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Johannes Paulus II

paus

gedachtenis*

Carolus Jozef Wojtyła werd in 1920 in Wadowice in Polen geboren. Na zijn priesterwijding en theologiestudie in Rome keerde hij terug naar zijn vaderland en vervulde verschillende pastorale en academische taken. Na eerst hulpbisschop van Krakau te zijn geweest, werd hij in 1964 benoemd tot aartsbisschop en nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Hij werd tot paus verkozen op 16 oktober 1978 en nam de naam Johannes Paulus II aan. Zijn buitengewone apostolische ijver, in het bijzonder voor gezinnen, jongeren en zieken, bracht hem ertoe wereldwijd talloze bezoeken af te leggen aan het Godsvolk. Tot de vele vruchten, die hij de Kerk als erfenis naliet, behoren vooral zijn zeer rijke uitingen van het Leergezag, alsook de promulgatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk en van het Wetboek van Canoniek Recht, zowel voor de Latijnse Kerk als voor de Oosterse Kerken. Hij stierf godvruchtig in de Heer te Rome op 2 april 2005, op de vooravond van de tweede zondag van Pasen, de zondag van de goddelijke barmhartigheid.

Openingstekst

Ps. 17 (16), 6 en 8

Heer, ik roep U aan, want bij U vind ik verhoring.
Luister naar mij, hoor wat ik zeg.
Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen;
wees mijn toevlucht en mijn beschermer.

Eerste lezing

Ef. 4, 7-16
Christus is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave.
Daarom zegt de Schrift:
„Hij is opgevaren naar den hoge,
Hij heeft gevangenen meegevoerd,
Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.”
Hij is opgestegen
dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald,
tot op de aarde.
Hij die is neergedaald,
is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal te vervullen.
Hij heeft ook gaven gegeven:
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen te zamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.
Dan zullen wij niet langer onmondig zijn,
en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag,
ik bedoel:
elke leer die door het valse spel van sluwe mensen
wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden.
Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde
en zo geheel naar Christus toegroeien.
Hij is het hoofd
waaruit het hele lichaam kracht put.
Als een welsluitend geheel,
bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten
bereikt het zijn volle wasdom
door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten,
en bouwt het zichzelf op in liefde.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 122 (121), 1-2, 3-4a, 4b-5

R: Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis.

Hoe blij was ik, toen men mij riep:
wij trekken naar Gods huis!

Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:

naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.

Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

Vers voor het Evangelie

I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is:
het woord van God.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 13, 1-9
Als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus
„Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben?
„Volstrekt niet, zeg Ik u.
„Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
„Of de achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Siloam op hen viel
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden?
„Volstrekt niet, zeg Ik u.
„Maar als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Toen vertelde Hij deze gelijkenis:
„Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
„Toen zei hij tot de wijngaardenier:
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken
maar ik vind er geen.
„Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit?
„Maar de man gaf hem ten antwoord:
Heer, laat hem dit jaar nog staan;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
„Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 33 (32),18-19

Gods blik rust op allen die Hem met eerbied dienen,
Hij waakt over hen die op zijn goedheid vertrouwen.
Hij zal hen redden van de dood,
Hij zal hun voedsel geven, als zij honger hebben.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten