22 augustus ✝ Maandag in de eenentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Maria Koningin

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1555

Psalmen

792

Lauden

Hymne

1558

Psalmen

794

KS

1559

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

798

KS

801

Vespers

Hymne

1565

Psalmen

802

KS

1569

Completen

Hymne

682

Psalmen

1204

H. Maria Koningin

gedachtenis

De liturgische viering van Maria als koningin, door paus Pius XII bij gelegenheid van het Maria-jaar 1953-1954 ingevoerd, sluit nauw aan bij het feest van 15 augustus: door de herdenking van de tenhemelopneming van Maria erkent de kerk de verheerlijking van Jezus’ moeder.
Op deze dag viert zij Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde een voorspreekster is voor alle mensen op hun weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.

Openingstekst

naar Ps. 45 (44), 10

Als koningin staat Maria aan uw zijde,
in goudgewaad gekleed en met heerlijkheid getooid.

Eerste lezing

II Tess. 1, 1-5.11b-12
De naam van onze Heer Jezus Christus moge in u verheerlijkt worden en gij in Hem.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Van Paulus, Silvanus en Timóteüs
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Genade voor u en vrede
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Broeders en zusters,
wij voelen ons verplicht God telkens opnieuw voor u te danken.
En niet zonder reden:
uw geloof groeit krachtig,
steeds groter wordt onder u de liefde van allen voor allen.
Wij roemen dan ook óver u in de gemeenten van God,
omdat uw geloof stand houdt
onder al de vervolgingen en verdrukkingen
die gij moet verduren.
Voor ons is dit een voorteken van Gods rechtvaardig oordeel:
zo wordt gij het koninkrijk van God waardig gekeurd,
waarvoor gij nu te lijden hebt.
Dat God u zijn roeping waardig maakt
en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot
volkomenheid brengt.
Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden
– en gij in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 (95), 1-2, 3, 4-5

R: Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.

De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.

Vers voor het Evangelie

  1. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 23, 13-22
Wee u, blinde leiders.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus:
„Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
„Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen;
zelf gaat gij er niet binnen,
terwijl gij hun die dit wel willen de toegang verspert.
„Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
„Gij doorkruist zee en land om één bekeerling te maken,
maar als hij het geworden is maakt gij hem tot een hellekind,
tweemaal erger dan gijzelf!
„Wee u, blinde leiders die zegt
Als iemand zweert bij de tempel dan betekent dat niets;
maar als iemand zweert bij het goud van de tempel
dan is hij gebonden.
„Dwazen en blinden!
„Wat staat dan hoger
het goud, of de tempel die het goud heilig maakt?
„Of gij die ook zegt:
Als iemand zweert bij het altaar dan betekent dat niets;
maar als iemand zweert bij de offergave die er op ligt
dan is hij gebonden.
„Blinden!
„Wat staat hoger
de offergave, of het altaar dat de offergave heilig maakt?
„Wie dus zweert bij het altaar
zweert daarbij, en bij alles wat er op ligt.
„En wie zweert bij de tempel
zweert daarbij, en bij Hem die erin woont.
„En wie zweert bij de hemel
zweert bij de troon van God, en bij Hem die erop zetelt”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc. 1, 45

Zalig zijt gij, omdat gij geloofd hebt:
in u zal worden vervuld wat de Heer u gezegd heeft.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten