22 juni ✝ Dinsdag in de twaalfde week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Johannes Fisher en Thomas More

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1132

KS

1135

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1136

KS

1139

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1140

KS

1142

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Johannes Fisher en Thomas More

gedachtenis*

John Fisher werd in 1469 geboren. Na zijn theologische studies te Cambridge werd hij priester gewijd. Als bisschop van Rochester leidde hij een verstorven leven en toonde zich een goede herder die zijn kudde dikwijls bezocht. Hij schreef verschillende werken tegen de dwalingen van zijn tijd.
Thomas More werd in 1477 geboren en deed zijn studies te Oxford. Uit zijn huwelijk werden drie dochters en een zoon geboren. Hij bekleedde de post van kanselier aan het koninklijk hof. Bekend zijn zijn geschriften die betrekking hebben op het staatsbestuur en op de verdediging van het katholieke geloof. Omdat zij zich tegen Hendrik VIII verzet hadden inzake de ontbinding van zijn huwelijk, werden beiden op last van de koning onthoofd: John Fisher op 22 juni 1535, Thomas More op 6 juli daaropvolgend. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd John Fisher door paus Paulus III tot kardinaal verheven.

eerste lezing: Gen. 13, 2. 5-18

Laten wij geen ruzie met elkaar maken;
wij zijn toch broers van elkaar.

Uit het Boek Genesis.
Abram was een rijk man die zeer veel vee,
zilver en goud bezat.
Ook Lot, die met Abram was meegekomen,
bezat schapen, runderen en tenten.
Het land liet evenwel niet toe dat ze bij elkaar bleven,
want hun bezit was zo omvangrijk,
dat ze niet bij elkaar konden blijven.
Dit veroorzaakte botsingen tussen de herders van Abram en die van Lot.
Bovendien woonden toentertijd ook de Kanaänieten
en de Perizzieten nog in het land.
Daarom zei Abram tot Lot:
“Laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin,
wij zijn toch broers van elkaar.
Het hele land ligt voor je.
Het is werkelijk beter dat je weggaat,
ga jij links, dan ga ik rechts
ga jij rechts, dan ga ik links.”
Toen liet Lot zijn blik rondgaan,
hij zag, hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was.
Want voordat God de Heer Sodom en Gomorra verwoest had,
was deze streek, tot Soar toe,
als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte.
Daarom koos Lot al het land langs de Jordaan
en ging oostwaarts.
Zo scheidden de beide broers.
Abram bleef in Kanaän wonen,
maar Lot zocht zich een woonplaats
bij de steden in de Jordaanstreek
en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom.
De Sodomieten bedreven veel kwaad
en zondigden tegen de Heer.
Nadat Lot was weggegaan zei God de Heer tot Abram:
“Laat uw blik rondgaan
en kijk vanaf de plaats waar gij staat
naar het noorden en het zuiden,
het oosten en het westen.
Al het land dat gij ziet, schenk Ik aan u
en aan uw nageslacht, voor altijd.
lk zal uw nakomelingen maken als het zand op de aarde.
Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen,
zal uw nakomelingen kunnen tellen.
Ga het hele land door in de lengte en in de breedte,
want Ik schenk het aan u!”
Toen sloeg Abram zijn tent op
en ging wonen bij de eik van More te Hebron,
daar richtte hij een altaar op ter ere van de Heer.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 15 (14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Refrein:
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong;

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet,
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt;

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt,
zal niet wankelen in eeuwigheid.

vers voor het evangelie: 2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het, die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

evangelie: Mt. 7, 6.12-14

Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Geeft het heilige niet aan de honden
en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij ze niet met hun poten vertrappen,
zich omkeren en u verscheuren.
Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.
Dat is Wet en Profeten.
Gaat binnen door de nauwe poort,
want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed,
en velen zijn er die hem inslaan.
Hoe nauw toch is de poort
en hoe smal is de weg
die voert naar het leven,
en weinigen zijn er die hem vinden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Menu sluiten