21 september ✝ Feest van de heilige apostel Matteüs

Lezingen
Heilige van de dag

H. Matteüs
Evangelielezing

Lezing

Hymne

1577

Psalmen

1579

Lauden

Hymne

1432

Psalmen

780

KS

1582

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1164

KS

1584

Vespers

Hymne

1584

Psalmen

1587

KS

1589

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Matteüs

apostel en evangelist

feest

Matteüs, te Kafarnaum geboren, oefende het beroep van belastingontvanger uit, toen hij door Jezus geroepen werd. Hij is de schrijver van een evangelie in de Hebreeuwse taal en heeft, volgens een overlevering, in het Oosten het geloof verkondigd.

Openingstekst

Mat. 28, 19-20

Zo spreekt de Heer:
Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen;
doopt hen en leert hun te onderhouden
alles wat Ik u bevolen heb.

Eerste lezing

Ef. 4, 1-7.11-13
Sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede;
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop,
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God, en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave:
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen tezamen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 19 (18), 2-3.4-5

R:    Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld,

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
U, God, loven wij. U, Heer, prijzen wij,
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 9, 9-13
Volg Mij. De man stond op en volgde Hem.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus verder
en Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette.
Hij zei tot hem:
„Volg Mij.”
De man stond op en volgde Hem.
Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag,
kwamen ook vele tollenaars en zondaars
met Jezus en zijn leerlingen aanliggen.
Toen de Farizeeën dat zagen,
zeiden ze tot zijn leerlingen:
„Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?”
Jezus hoorde dit en zei:
„Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.
Gaat heen en leert wat het zeggen wil:
Ik wil liever barmhartigheid dan offers.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 9, 13

Dit zegt de Heer: Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Een reactie achterlaten