21 mei ✝ Zevende Paaszondag

Lezingen
Heilige van de dag

H. Christophorus Magellaen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

755

Psalmen

996

Lauden

Hymne

756

Psalmen

999

KS

518

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

1003

KS

434

Vespers

Hymne

753

Psalmen

1006

KS

519

Completen

Hymne

683

Psalmen

1203

H. Christophorus Magellaen

De heilige Christophorus werd geboren in het dorp San Rafael Totatiche in Mexico in het jaar 1869. Hij wordt samen met 24 andere priesters en lekenchristenen gevierd, die afkomstig zijn uit verschillende streken van Mexico en in leeftijd variëren. Onder de toenemende vervolging van de Katholieke Kerk onderging hij, tezamen met hen, in het jaar 1927 het martelaarschap vanwege de heersende christenhaat. Hierbij beleed hij, evenals zijn gezellen, Christus als koning.

 

Openingstekst

Ps. 27 (26), 7-9

Heer, luister naar mijn bidden en smeken!
Naar U gaat mijn hart uit, U wil ik zien;
uw gelaat, Heer, wil ik aanschouwen. Verberg mij uw aanschijn niet.
Alleluia.

Eerste lezing

Hand., 1, 12-14
Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.

Uit de Handelingen der Apostelen

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal
waar ze verblijf hielden
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, zoon van Alfeüs,
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 27 (26), 1, 4, 7-8a

R:      Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
of:
Alleluia.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;

De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Tweede lezing

1 Petr., 4, 13-16
Als men u hoont om de naam van Christus zult gij zalig zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus;
dan zult gij juichen van blijdschap,
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus;
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op u rust.
Zorgt dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener of aanbrenger.
Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh., 14, 18

Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga, en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

Evangelie

Joh., 17,1-11a
Vader, verheerlijk uw Zoon.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:
„Vader, het uur is gekomen.
„Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.
„Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
„En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus.
„Ik heb U op aarde verheerlijkt
door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
„Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid,
die Ik bij U had eer de wereld bestond.
„Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen
die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
„U behoorden ze toe;
Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.
„Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt.
„Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend
dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
„Ik bid voor hen.
„Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren.
„Al het mijne is van U en het uwe is van Mij.
„Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
„Ik blijf niet langer in de wereld,
zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh.17, 22

(Zo sprak Jezus:)
Ik bid U, Vader, dat zij één zijn zoals Wij één zijn.
Alleluia.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten