21 juni ✝ Woensdag in de elfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Aloïsius Gonzaga

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1677

Psalmen

1040

Lauden

Hymne

1677

Psalmen

1043

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

1050

Vespers

Hymne

1677

Psalmen

1051

KS

1664

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Aloïsius Gonzaga

kloosterling

Aloïsius, uit het adellijk geslacht van Castiglione, werd in 1568 bij Mantua in Lombardije geboren. Van zijn moeder ontving hij een godsdienstige opvoeding. Omdat hij zich aangetrokken voelde tot het religieuze leven, deed hij afstand van zijn adellijke rechten ten gunste van zijn broer en trad hij te Rome bij de jezuïeten in. Ten gevolge van een besmettelijke ziekte, opgelopen bij het verplegen van zieken, stierf hij in 1591.

 

Openingstekst

naar Ps. 24 (23), 4.3

Wie rein is van handen en zuiver van hart
mag de berg beklimmen van de Heer
en in zijn heiligdom staan.

Eerste lezing

II Kor. 9, 6-11
God houdt van een blijmoedige gever.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Bedenkt: wie karig zaait zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten.
Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft
ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang,
want God houdt van een blijmoedige gever.
En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen
zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien,
nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven
„Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen,
zijn milddadigheid zal immer blijven.”

Hij die de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten
zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen
en de oogst van uw milddadigheid doen gedijen.
Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt
en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen.
En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling
oorzaak van dankbetuiging aan God.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 112 (111), 1-2, 3-4, 9

R: Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.
of: Alleluia.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen,
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 6, 1-6.16-18
Uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Denkt er om
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken;
anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is.
„Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuint het dan niet voor u uit
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
„Voorwaar, Ik zeg u
Zij hebben hun loon al ontvangen.
„Als gij een aalmoes geeft
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve
en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.
„Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
„Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen!
„Maar als gij bidt,
gaat dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u,
en bidt tot uw Vader, die in het verborgene is;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
„Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
„Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
„Maar als gij vast,
zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet,
zal het u vergelden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 78 (77), 24-25

Brood uit de hemel heeft Hij hun gegeven:
de mens mocht het brood van de engelen eten.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten