21 juli ✝ Zondag in de 16e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar

Evangelielezing

Lezing

Hymne

693

Psalmen

1100

Lauden

Hymne

697

Psalmen

1103

KS

1107

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1108

KS

1110

Vespers

Hymne

699

Psalmen

1111

KS

1114

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar

Laurentius werd in 1559 geboren. Hij trad in bij de capucijnen, doceerde er theologie en kreeg vele taken vervullen. Als befaamde predikant trok hij door Europa en schreef bovendien talrijke werken ter verklaring van de geloofsleer. Hij stierf in 1619 in Lissabon.

Eerste lezing

Jer. 23, 1-6
Ik breng de overgebleven schapen bijeen en stel herders over hen aan.

Uit de Profeet Jeremia

Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen
en verloren lopen – godsspraak van de Heer –
Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders
die mijn volk weiden:
Door uw schuld zijn mijn schapen verloren gelopen
en uiteen gedreven; ge hebt er niet op gelet.
Maar ik let wel op u om al uw misdaden
– godsspraak van de Heer –.
Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen
uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden,
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist
– godsspraak van de Heer –.
Geloof mij, de tijd komt
– godsspraak van de Heer –
dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan;
hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In zijn tijd wordt Juda bevrijd,
leeft Israël veilig.
En dit is de naam die men hem geeft:
de Heer, onze gerechtigheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

R: De Heer is mijn herder,niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte padenomwille van zijn Naam.

TWEEDE LEZING

Ef. 2, 13-18Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden heeft één gemaakt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters,
Door het bloed van Christus zijt gij echter,
die eertijds veraf waart,
thans in Christus Jezus dichtbij gekomen.
Want Hij is onze Vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidingsmuur heeft neergehaald
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,
namelijk de wet der geboden met haar verordeningen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,
en die beiden in één lichaam met God te verzoenen
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
En Hij is gekomen
en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart
en vrede aan hen die dichtbij waren.
Want in Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

VERS VOOR HET EVANGELIE

Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia

EVANGELIE

Mc. 6, 30-34Zij waren als schapen zonder herder.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten Hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen:
„Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan
en begrepen waar Hij heenging;
uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij voelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon uitvoerig te onderrichten.
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.