21 februari ✝ Woensdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Petrus Damiani

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

821

Lauden

Hymne

742

Psalmen

824

KS

211

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

828

KS

212

Vespers

Hymne

740

Psalmen

831

KS

213

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

H. Petrus Damiani

bisschop en kerkleraar

gedachtenis*

Petrus Damiani werd in 1007 te Ravenna geboren. Na voltooiing van zijn studies wijdde hij zich gedurende korte tijd aan het onderwijs, waarna hij zich terugtrok in de eenzaamheid en zich aansloot bij de kluizenaarsgemeenschap (camaldulenzen) van Fonte Avellana. Tot prior gekozen, bevorderde hij krachtig het religieuze leven. In de rampzalige omstandigheden waarin zich de kerk van zijn dagen bevond, stond hij de pausen met raad en daad ter zijde; meermalen trad hij op als hun legaat. Ook door zijn geschriften droeg hij veel bij tot verbetering van de toestanden in de kerk. Door Stefanus IX werd hij benoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia. Reeds onmiddellijk na zijn dood werd hij als heilige vereerd.

Openingstekst

Ps. 25 (24), 6.3 en 22

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Laat hen die tegen ons zijn, niet de boventoon voeren;
verlos ons, Heer onze God, uit alle beproeving en angst.

Eerste lezing

Jon. 3, 1-10
De inwoners van Nineve kwamen terug van hun heilloze wegen.

Uit de Profeet Jona

Het woord van de Heer werd tot Jona gericht:
„Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve
en zeg haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.”
Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
Jona begon de stad in te gaan, één dagreis ver.
Toen riep hij:
„Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!”
Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God;
zij riepen een vasten uit en allen
van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan.
Het woord van Jona kwam ook de koning van Nineve ter ore;
hij stond op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af,
trok een boetekleed aan en zette zich neer in het stof.
Hij liet in Nineve omroepen:
„Op last van de koning en van zijn rijksgroten!
Mensen en dieren, grootvee en kleinvee,
zij mogen niets eten,
zij mogen niet grazen en geen water drinken.
Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen
en uit alle macht tot God roepen;
ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen
en van de ongerechtigheid, die aan zijn handen kleeft.
Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit
en daar spijt van krijgt;
wie weet of Hij niet terugkomt op zijn vlammende toorn,
zodat wij niet te gronde gaan.”
En God zag wat zij deden;
Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen.
En God kreeg spijt, dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 51 (50), 3-4, 12-13, 10-19

R:    Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.

Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

In geschenken hebt Gij geen behagen,
wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

Vers voor het Evangelie

Ez. 33, 11

Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze,
zegt de Heer,
maar veeleer daarin, dat hij zich bekeert en leeft.

Evangelie

Lc. 11, 29-32
Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd,
toen het volk samenstroomde begon Jezus te spreken:
„Dit geslacht is een verdorven geslacht:
het verlangt een teken;
maar geen ander teken zal het gegeven worden
dan het teken van Jona.
Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan
samen met de mensen van dit geslacht;
en zij zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo:
welnu, hier is méér dan Salomo.
De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan
samen met dit geslacht
en zij zullen het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona:
welnu, hier is méér dan Jona.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 5, 12

Heer, vervul allen met vreugde die hun heil zoeken bij U.
Voor eeuwig zullen zij blij zijn; bij hen is uw woning.

Een reactie achterlaten