21 december ✝ Donderdag in de derde week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

O Oriens

Evangelielezing

Lezing

Hymne

728

Psalmen

1055

Lauden

Hymne

730

Psalmen

1058

KS

67

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1062

KS

14

Vespers

Hymne

727

Psalmen

1066

KS

68

Completen

Hymne

682

Psalmen

1209

O Oriens

O Dageraad, afglans van het eeuwig licht

 

Openingstekst

naar Jes. 7,14 en 8,10

De Heer, die hoog verheven is, zal komen.
Zijn naam zal zijn: Immanuël, want God is met ons!

Eerste lezing

Hoogl. 2, 8-14
Lofzang op de geliefde die komt.

Uit het Hooglied

Hoor, daar is mijn geliefde;
kijk, daar komt hij aan, over de heuvels snelt hij voort.
Mijn geliefde is als een gazel, hij lijkt wel het jong van een hert.
Daar staat hij achter de muur van ons huis.
Hij ziet door het raam en kijkt door de tralies naar binnen.
Nu roept mijn geliefde en zegt tegen mij:
Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste.
Kijk maar, de winter is voorbij,
de regen is voorgoed verdwenen.
Kijk, op het veld staan weer bloemen;
de tijd om te zingen breekt aan;
de roep van de tortel klinkt over het land.
De vijgenboom draagt zijn eerste vruchten al,
en wat ruikt de bloeiende wijnstok heerlijk!
Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste!
Mijn duif, die u verscholen hebt
in de kloven van het gesteente,
in de holten van de rotsen,
laat mij uw gezicht zien,
laat mij uw stem horen,
want uw stem is zo mooi,
uw gezicht zo lieftallig!

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 33 (32), 2-3, 11-12, 20-21

R:    Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
zingt voor de Heer een nieuw gezang.

Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
een schoon en schallend refrein.

Eeuwig blijft staan het plan van de Heer,
wat Hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Daarom is Hij de vreugd van ons hart,
zijn heilige Naam onze toevlucht.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Zon der gerechtigheid,
weerglans van het eeuwige licht:
kom hen verlichten die in duisternis zitten
en in de schaduw van de dood.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 1, 39-45
Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van de Heer naar mij toe komt?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem uit:
„Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
„Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe, komt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor reikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc.11, 45

Zalig zijt gij, omdat gij geloofd hebt:
in u zal worden vervuld wat de Heer u gezegd heeft.

Een reactie achterlaten