21 oktober 2022 ✝ Vrijdag in de negentwintigste week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

716

Psalmen

850

Lauden

Hymne

717

Psalmen

852

KS

856

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

857

KS

860

Vespers

Hymne

718

Psalmen

861

KS

864

Completen

Hymne

682

Psalmen

1210

Openingstekst

Ps. 17 (16), 6 en 8

Heer, ik roep U aan, want bij U vind ik verhoring.
Luister naar mij, hoor wat ik zeg.
Waak over mijn leven, het licht van mijn ogen;
wees mijn toevlucht en mijn beschermer.

Eerste lezing

Ef. 4, 1-6
Eén lichaam, één Heer, één geloof, één doop.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
Ik, de gevangene in de Heer vraag u met aandrang:
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede:
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

R: Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;

want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?

Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.

Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Vers voor het Evangelie

Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

Evangelie

Lc, 12, 54-59
Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen, maar waarom dan niet van deze tijd?

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte
„Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen
dan zegt ge terstond: er komt regen: en zo gebeurt het ook.
„En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait zegt ge:
het wordt gloeiend heet; en het gebeurt.
„Huichelaars!
„Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd?
„Hoe komt het
dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekking maakt?
„Wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat,
doe dan onderweg nog moeite u van hem te bevrijden;
anders zou hij u wel eens voor de rechter kunnen slepen;
de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overleveren
en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen.
„Ik zeg u
Ge zult er niet uitkomen
voordat ge tot de laatste cent betaald hebt.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 33 (32),18-19

Gods blik rust op allen die Hem met eerbied dienen,
Hij waakt over hen die op zijn goedheid vertrouwen.
Hij zal hen redden van de dood,
Hij zal hun voedsel geven, als zij honger hebben.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten