21 augustus ✝ Eenentwintigste zondag door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Pius X

Evangelielezing

Lezing

Hymne

692

Psalmen

776

Lauden

Hymne

696

Psalmen

779

KS

783

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

784

KS

786

Vespers

Hymne

698

Psalmen

787

KS

791

Completen

Hymne

682

Psalmen

1203

H. Pius X

paus

(gedachtenis)

Giuseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Riese (in het gebied van Venetië) geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achtereenvolgens werd hij bisschop van Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen. Overeenkomstig zijn devies ‘Alles hernieuwen in Christus’ leefde hij in eenvoud en onthechting, en toonde hij een grote geestkracht. Hierdoor was hij in staat het christelijk leven onder de gelovigen te bevorderen en krachtig op te treden tegen de dwalingen. Hij stierf op 20 augustus 1914.

Openingstekst

Ps. 86 (85),1-3

Heer, luister naar mij en verhoor mijn gebed.
Mijn God, breng uw dienaar redding; hij rekent op uw hulp.
Wees mij genadig, Heer,
want zonder ophouden roep ik tot U.

Eerste lezing

Jes. 66, 18-21
Zij brengen uit alle volken uw broeders bijeen.

Uit de Profeet Jesaja

Dit zegt de Heer:
„Ik ken hun werken en hun gedachten,
Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen
en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen.
„Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten.
„Die gespaard gebleven zijn
zal Ik uitzenden naar de volkeren,
zelfs naar de verwijderde kusten
waar mijn faam nog niet is doorgedrongen,
en waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd;
onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen.
„En op paarden en wagens, in karossen,
op muildieren en dromedarissen
zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen
op mijn heilige berg in Jeruzalem
en ze de Heer aanbieden als een offergave,
zoals de Israëlieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden
in de tempel van de Heer.
„En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten,”
zo spreekt de Heer.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 117(116) 1,2

R: Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
of:
Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom;

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Tweede lezing

Hebr. 12, 5-7. 11-13
De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Gij zijt het schriftwoord vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en vermaant:
„Kind, minacht de tucht van de Heer niet,
laat u door zijn straf niet ontmoedigen.
„Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.”
Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader gestraft.
Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op lange termijn
levert ze voor degenen die zich door haar lieten vormen
de heilzame vrucht op van een heilig leven.
Daarom, heft op de slappe handen,
strekt de wankele knieën,
laat uw voeten rechte wegen gaan;
het kreupele lid mag niet ontwricht worden maar moet genezen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Vers voor het Evangelie

Joh. 14, 6

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer,
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 13, 22-30
Zij zullen komen uit het oosten en het westen en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd trok Jezus rond door steden en dorpen,
gaf er onderricht
en zette zijn reis voort naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem:
„Heer, zijn het er weinig die gered worden?”
Maar Hij sprak tot hen:
„Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe deur binnen te komen,
want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen
maar zij zullen daar niet in slagen.
„Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft
en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen
en begint te roepen: Heer, doe open
zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt.
„Dan zult ge opwerpen:
In uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt ge onderricht gegeven.
„Maar weer zal zijn antwoord zijn:
Ik weet niet waar gij vandaan komt.
„Gaat weg van Mij, gij allen die ongerechtigheid bedrijft.
„Daar zal geween zijn en tandengeknars,
wanneer gij Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten
zult zien in het Rijk Gods,
terwijl ge zelf buiten geworpen zult zijn.
„Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden,
en zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods.
„Denkt eraan:
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps.104 (103),13-15

Heer, met de vruchten van uw schepping
wordt de wereld verzadigd:
Gij laat de aarde brood voortbrengen
en wijn die het hart van de mens verblijdt.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten