21 juni ✝ Dinsdag in de twaalfde week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

H. Aloïsius Gonzaga

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1677

Psalmen

1130

Lauden

Hymne

1676

Psalmen

1132

KS

1658

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1136

KS

1139

Vespers

Hymne

1677

Psalmen

1140

KS

1664

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Aloïsius Gonzaga

kloosterling

Aloïsius, uit het adellijk geslacht van Castiglione, werd in 1568 bij Mantua in Lombardije geboren. Van zijn moeder ontving hij een godsdienstige opvoeding. Omdat hij zich aangetrokken voelde tot het religieuze leven, deed hij afstand van zijn adellijke rechten ten gunste van zijn broer en trad hij te Rome bij de jezuïeten in. Ten gevolge van een besmettelijke ziekte, opgelopen bij het verplegen van zieken, stierf hij in 1591.

Openingstekst

naar Ps. 24 (23), 4.3

Wie rein is van handen en zuiver van hart
mag de berg beklimmen van de Heer
en in zijn heiligdom staan.

Eerste lezing

II Kon. 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden,
omwille van Mijzelf en omwille van David, mijn dienaar.

Uit het tweede Boek der Koningen

In die dagen
zond Sanherib van Assur opnieuw gezanten naar Hizkia,
met de boodschap:
„Dit moet gij zeggen tot Hizkia, de koning van Juda
Laat u niet bedriegen door uw God, op wie ge vertrouwt,
en meen niet dat Jeruzalem
aan de handen van de koning van Assur zal ontsnappen.
„Gij hebt toch zelf gehoord
wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan,
die ze met de ban geslagen hebben ?
„En zoudt gij dan gered worden ?”
Hizkia nam de boodschap van de gezanten aan en las die.
Toen ging hij naar de tempel
en legde de brief open voor de Heer.
En voor de Heer sprak Hizkia daar het volgende gebed:
„Heer, God van Israël, die op de kerubs troont,
Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde,
Gij die de hemel en de aarde hebt gemaakt.
„Heer, neig uw oor en luister ;
Heer, open uw ogen en zie toe;
hoor met welke woorden Sanherib
de levende God laat honen.
17„Inderdaad, Heer,
de koningen van Assur
hebben de volken en hun landen verwoest
en hebben hun goden in het vuur geworpen :
het waren dan ook geen goden,
maar slechts maaksels van mensenhanden, hout en steen ;
daarom konden zij die vernietigen.
„Maar Gij, Heer onze God, verlos ons toch uit zijn greep,
opdat alle koninkrijken der aarde erkennen
dat alleen Gij, Heer, God zijt.”
Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tot Hizkia zeggen:
„Zo spreekt de Heer, de God van Israël
Ik heb het gebed gehoord dat gij tot Mij hebt gericht
omwille van Sanherib, de koning van Assur.
„Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken:
Zij veracht u, zij bespot u,
de maagd, de dochter Sion ;
achter uw rug schudt zij het hoofd,
de dochter van Jeruzalem !
„Want uit Jeruzalem komt een rest,
van de berg Sion komt wat gespaard blijft ;
de ijverzuchtige liefde van de Heer zal dit bewerken.
„Daarom spreekt de Heer aldus over de koning van Assur:
Hij komt deze stad niet binnen,
geen pijl schiet hij op haar af,
met geen schild komt hij haar te na, geen wal werpt hij tegen haar op.
„Langs de weg die hij gekomen is keert hij terug,
en deze stad komt hij niet binnen.
„Zo luidt het orakel van de Heer
Ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden,
omwille van Mijzelf en omwille van David, mijn dienaar.”

Die nacht trok de engel van de Heer uit
en hij doodde in de legerplaats van de koning van Assur
honderdvijfentachtigduizend man.
Sanherib, de koning van Assur, brak op,
keerde naar zijn land terug en bleef in Nineve.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 48 (47), 2, 3-4, 10-11

R: De stad van de Heer,
God houdt haar voor eeuwig in stand.

Groot is de Heer, Hij zij hooggeprezen
in onze Godsstad Jeruzalem.

Zijn heilige berg rijst daar schitterend op,
een vreugde voor ieder op aarde.

Voor ons is de Sion de Godenberg,
de stad van de Grote Koning.

God zelf, die binnen haar burchten verblijft,
Hij toont zich een veilige vesting.

Wij vieren uw goedertierenheid, God,
hier binnen uw tempelmuren.

Zover als uw Naam reikt, reikt ook uw roem
tot aan de grenzen der aarde.
Weldadig is alles wat komt uit uw hand.

Vers voor het Evangelie

Ps. 130 (129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 7, 6. 12-14
Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Geeft het heilige niet aan de honden
en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen,
opdat zij ze niet met hun poten vertrappen,
zich omkeren en u verscheuren.
„Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen
doet dat ook voor hen.
„Dat is Wet en Profeten.
„Gaat binnen door de nauwe poort ;
want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed,
en velen zijn er die hem inslaan.
„Hoe nauw toch is de poort
en hoe smal is de weg
die voert naar het leven,
en weinigen zijn er die hem vinden.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 78 (77), 24-25

Brood uit de hemel heeft Hij hun gegeven:
de mens mocht het brood van de engelen eten.

Menu sluiten