21 mei 2024 ✝ dinsdag in de zevende week door het jaar

Lezingen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

704

Psalmen

Lauden

Hymne

705

Psalmen

1029

KS

1032

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1033

KS

1035

Vespers

Hymne

706

Psalmen

1037

KS

1038

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

 

 

Openingstekst

Ps.13 (12), 6

Heer, op uw goedheid blijf ik vertrouwen:
mijn hart juicht van vreugde, want Gij zijt mijn redding;
ik wil zingen voor de Heer die mij zijn weldaden bewees.

Openingsriten

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen: Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
allen: De Heer zal u bewaren.  ofwel: En met uw geest.

ofwel:
De Heer zal bij u zijn.
De bisschop zegt: Vrede zij u.
ofwel:
De Heer zij met u.
allen: De Heer zal u bewaren.

ofwel:
Genade zij u
en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
allen: De Heer zal u bewaren. ofwel: En met uw geest.

ofwel:
allen: Gezegend zij God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Na een korte stilte belijden allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.

Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
allen: Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed

Laat ons bidden.

Almachtige God,
geef dat wij voortdurend bedacht zijn op het geestelijke,
en in woord en daad volbrengen
wat U welgevallig is.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
allen: Amen.

Eerste lezing

Jak. 4, 1-10
Als gij bidt krijgt ge het niet, omdat gij verkeerd bidt.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,
Waar komen bij u die vechtpartijen en die ruzies vandaan?
Toch alleen van uw eigen hartstochten
die u niet met rust laten?
Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen.
Gij moordt en benijdt
en kunt uw doel niet bereiken.
Dan gaat gij vechten en strijden.
Gij hebt niets
omdat gij niet bidt.
En als gij bidt, krijgt ge het niet omdat gij verkeerd bidt,
met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt
uit te geven voor uw boze lusten.

Trouwelozen,
weet ge niet dat vriendschap met de wereld
vijandschap met God betekent?
Wie met de wereld bevriend wil zijn
maakt zich tot vijand van God.
Of meent ge dat de Schrift zonder reden zegt:
„De geest die Hij in ons deed wonen
begeert Hij met jaloersheid?”
Des te rijker is dan ook de genade
die Hij ons geeft, volgens het woord van de Schrift:
„God weerstaat de hovaardigen
maar aan de nederigen geeft Hij genade.”
Onderwerpt u dus aan God.
Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten.
Nadert tot God
en Hij zal tot u naderen.
Reinigt uw handen, zondaars;
gij wankelmoedigen, zuivert uw hart.
Erkent uw ellende,
treurt en weent.
Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren.
Vernedert u voor de Heer
en Hij zal u verheffen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 55 (54), 7-8, 9-10a, 10b-11a, 23

R: Laat God voor u zorgen, want Hij is uw steun.

Wie geeft mij de vleugels van een duif,
dan vloog ik weg en ging rusten.

Dan vluchtte ik zeker ver hier vandaan
en bleef ik in de woestijn.

Daar zou ik mij wel een toevluchtsoord zoeken
voor wervelwind en orkaan.

Verstrooi hen; Heer, en maak hen oneens.
Geweld en tweedracht beheersen de stad.

Bij dag en nacht gaan zij rond op de muren,
en binnen de stad heersen onrecht en druk.

Laat God voor u zorgen, want Hij is uw steun,
Hij laat de vrome niet vallen.

Vers voor het Evangelie

Joh. z4, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

Almachtige God,
zuiver mijn hart en mijn lippen,
sterk mij om uw evangelie in eerbied te verkondigen.

Evangelie

Mc. 9, 30-37
De Mensenzoon wordt overgeleverd.
Als iemand de eerste wil zijn,moet hij de laatste van allen zijn.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
allen: Lof zij U, Christus.

Na de gedaanteverandering op de berg gingen Jezus
en zijn leerlingen daar weg en trokken Galilea door;
maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten.
Hij zei hun:
„De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen
en ze zullen Hem doden;
maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.”
Zij begrepen die woorden wel niet
maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen.
Zij kwamen in Kafarnaüm
en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen:
„Waar hebt ge onderweg over getwist?”
Maar zij zwegen,
want zij hadden onderweg
een woordenwisseling gehad over de vraag
wie de grootste was.
Toen zette Hij zich neer,
riep de twaalf bij zich en zei tot hen:
„Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen
en de dienaar van allen zijn.”
Hij nam een kind en zette het in hun midden;
Hij omarmde het en sprak tot hen:
„Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op;
en wie Mij opneemt
neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Een reactie achterlaten