21 mei ✝ Zaterdag in de vijfde week van Pasen

Lezingen

Heilige van de dag

H. Christophorus Magellaen

Evangelielezing

Lezing

Hymne

751

Psalmen

865

Lauden

Hymne

752

Psalmen

871

KS

485

Middaggebed

Hymne

764

Psalmen

874

KS

430

Vespers

Hymne

748

Psalmen

879

KS

486

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Christophorus Magellaen

De heilige Christophorus werd geboren in het dorp San Rafael Totatiche in Mexico in het jaar 1869. Hij wordt samen met 24 andere priesters en lekenchristenen gevierd, die afkomstig zijn uit verschillende streken van Mexico en in leeftijd variëren. Onder de toenemende vervolging van de Katholieke Kerk onderging hij, tezamen met hen, in het jaar 1927 het martelaarschap vanwege de heersende christenhaat. Hierbij beleed hij, evenals zijn gezellen, Christus als koning.

Openingstekst

Kol. 2,12

In de doop zijt gij met Christus begraven
maar ook met Hem verrezen
door uw geloof in de kracht van God
die Hem uit de dood deed opstaan. Alleluia.

Eerste lezing

Hand. 16, 1-10
Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra.
Er was daar een leerling,
Timóteüs genaamd,
de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw,
maar van een Griekse vader.
Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium
een goede naam had
wenste Paulus hem als reisgezel.
Omwille van de Joden die in die streek woonden
liet hij hem besnijden,
want iedereen wist dat zijn vader een Griek was.
In de steden waar zij doorkwamen,
kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af
die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem.
Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof
en ze namen met de dag in omvang toe.
Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië,
omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren
het woord te verkondigen in Asia.
In Mysië gekomen
maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen
maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe.
Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas.
Daar had Paulus ’s nachts een visioen
er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte:
“Steek over naar Macedonië
en kom ons te hulp.”
Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid
naar Macedonië te vertrekken,
want we maakten er uit op
dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 100 (99), 2, 3, 5

R:       Juicht voor de Heer, alle landen.
of:
Alleluia.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn aanschijn.

Waarlijk, de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.

Hij is ons goed gezind,
eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

Vers voor het Evangelie

Apok. 1, 5ab

Alleluia.
Jezus Christus, getrouwe getuige,
eerstgeborene van de doden;
Gij hebt ons liefgehad
en van de zonden verlost in uw bloed.
Alleluia.

Evangelie

Joh. 15, 18-21
Gij zijt niet van de wereld maar Ik heb u uit de wereld gekozen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als de wereld u haat
bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u.
Als gij van de wereld zoudt zijn
zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort.
Daar gij echter niet van de wereld zijt
maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen,
daarom haat de wereld u.
Herinnert u wat Ik u gezegd heb
een dienaar staat niet boven zijn heer.
Als ze Mij vervolgd hebben zullen ze ook u vervolgen.
Als ze mijn woord onderhouden hebben
zullen ze ook het uwe onderhouden.
Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen,
want Hem die Mij gezonden heeft kennen zij niet.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Joh. 17, 20-21

(Zo sprak Jezus:)
Vader, Ik bid voor hen, dat zij in Ons één mogen zijn,
opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. Alleluia.

Menu sluiten