20 september ✝ Woensdag in de vierentwintigste week door het jaar

Lezingen
Heilige van de dag

HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren van Korea

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1593

Psalmen

1143

Lauden

Hymne

1596

Psalmen

1146

KS

1597

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1150

KS

1600

Vespers

Hymne

1601

Psalmen

1153

KS

1603

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

HH. Andreas Kim Taegŏn, priester, en Paulus Chŏng Hasang, en gezellen, martelaren van Korea

gedachtenis

Door de inzet van enige leken is het christelijk geloof eerst in het begin van de zeventiende eeuw doorgedrongen in Korea. Er ontstond een krachtige en vurige gemeenschap zonder herders, die tot aan het jaar 1836 bijna alleen geleid en ondersteund werd door leken. In de loop van dat jaar kwamen de eerste missionarissen, afkomstig uit Frankrijk, heimelijk het land binnen. Uit deze gemeenschap zijn gedurende de vervolgingen in de jaren 1839, 1846 en 1866 honderd en drie heilige martelaren voortgekomen. Onder hen treden op de voorgrond de eerste priester en ijverige herder voor het heil van de mensen, Andreas Kim Taegŏn, en de uitstekende lekenapostel, Paulus Chŏng Hasang. De anderen zijn merendeels leken.

Openingstekst

Laat ons allen blij zijn in de Heer: wij vieren vandaag
de heilige martelaren Andreas, Paulus en hun gezellen;
hun marteldood is voor de engelen een reden tot vreugde;
hun lof weerklinkt voor de Zoon van God.

Eerste lezing

I Tim. 3, 14-16
Het geheim van onze godsdienst is zonder twijfel verheven.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Ik schrijf u in de hoop vrij spoedig bij u te komen.
Mocht ik worden opgehouden
dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods,
dat is, de kerk van de levende God,
pijler en grondslag van de waarheid.
Ja, het geheim van onze godsdienst is zonder twijfel verheven:
Christus is geopenbaard in het vlees,
gerechtvaardigd in de Geest, verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken, geloofd in heel de wereld
en opgenomen in heerlijkheid.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 111 (110), 1-2, 3-4, 5-6

R: Geweldig is alles wat de Heer verricht.
of: Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

Vers voor het Evangelie

Joh. 6, 64b.69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 7, 31-35
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen, en gij hebt niet gehuild.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus:
„Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken?
„Op wie gelijken ze?
„Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten
en elkaar toeroepen:
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld
en gij hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en gij hebt niet gehuild.
„Immers: Johannes de Doper is gekomen,
eet geen brood en drinkt geen wijn
en gij zegt: hij is van de duivel bezeten!
„En de Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel en gij zegt:
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars!
„Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Mt. 10, 32

Dit zegt de Heer: Ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.

Een reactie achterlaten