20 juli ✝ Zaterdag in de 15e week door het jaar

Lezingen

Heilige van de dag

H. Apollinaris, bisschop en martelaar

Evangelielezing

Lezing

Hymne

1609

Psalmen

1085

Lauden

Hymne

1613

Psalmen

1089

KS

1614

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1092

KS

1098

Vespers

Hymne

691

Psalmen

1096

KS

1098

Completen

Hymne

682

Psalmen

1201

H. Apollinaris, bisshop en martelaar

Volgens de overlevering heeft de heilige Apollinaris, vermoedelijk aan het einde van de tweede eeuw, de Kerk van Classe nabij Ravenna in Flaminia als bisschop geleid en met zijn marteldood roemrijk geëerd. Hij verbreidde de onpeilbare rijkdom van Christus onder de heidenvolken. Op 23 juli ging hij over naar de Heer in de hemel.

Eerste lezing

Mich. 2, 1-5
Zij begeren akkers; zij begeren huizen.

Uit de Profeet Hosea

Zo spreekt de Heer:
„Bekeer u, Israël, tot de Heer uw God,
want over uw schuld zijt gij gestruikeld.
„Kom met uw woorden als gave,
bekeer u tot de Heer en zeg Hem:
Gij vergeeft toch alle schuld;
aanvaard ook onze goede wil
wij zullen onze woorden als offerdieren geven.
„Assur kan ons niet redden;
wij zullen niet meer op paarden rijden
en tegen het maaksel van onze handen
zeggen wij nooit meer: Gij zijt onze God.
„Gij, Heer, zijt immers degene
bij wie de wees ontferming vindt.

„Ik wil hen van hun ontrouw genezen – zegt de Heer –
en hun van harte mijn liefde schenken.
„Mijn toorn heeft zich van hen afgewend.
„Ik wil voor Israël zijn als de dauw
als een lelie zal hij gaan bloeien
en hij zal wortels schieten, als op de Libanon.
„Zijn scheuten lopen uit,
zijn luister evenaart die van de olijfboom,
zijn geur die van de Libanon.
„Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten;
zij zullen koren kunnen verbouwen,
zij zullen bloeien als de wingerd
en vermaard zijn als de wijn van de Libanon.
„Wat heb Ik dan nog met de afgoden te maken, Efraïm?
„Ik ben het die hem verhoort
en die naar hem omziet.
„Ik ben als een altijd groene cipres
aan Mij zijn uw vruchten te danken.”

Wie is zo wijs dat hij dit beseft,
wie is zo verstandig dat hij dit inziet?
Inderdaad, recht zijn de wegen van de Heer:
de rechtschapenen bewandelen die,
maar rebellen komen er ten val.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 10, 1-2, 3-4, 7-8, 14.

R: Wil toch de arme niet vergeten, Heer.

Waarom houdt Gij u op een afstand, Heer,
verbergt Gij u in tij den van ellende;

terwijl de goddeloze in zijn overmoed de arme kwelt,
en hem verstrikt in listen en bedrog.

De zondaar pocht op zijn verdorven lusten,
en met zijn hebzucht lastert hij de Heer.

De goddeloze zegt hoogmoedig
niemand zal het wreken,
er is geen God; en denkt niet verder na.

Zijn mond is vol bedrog en sluwheid,
onheil en kwelling heeft hij op de tong.

Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken,
slaat heimelijk de schuldeloze neer.

Toch ziet Gij het, ons leed, onze ellende,
Gij hebt het immers in uw hand.

Aan U geeft de noodlijdende zich over,
de vaderloze rekent op uw hulp.

Vers voor het Evangelie

Ps. 130 (129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

Evangelie

Mt. 12, 14-21
Jezus drukte hun op het hart Hem niet bekend te maken.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd verlieten de Farizeeën de synagoge
en smeedden plannen om Jezus uit de weg te ruimen.
Maar omdat Jezus dit wist trok Hij vandaar weg.
Velen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
Hij drukte hun echter op het hart Hem niet bekend te maken,
opdat in vervulling zou gaan
het woord door de profeet Jesaja gesproken
Zie, mijn Dienaar die Ik heb verkoren,
mijn Welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond.
Ik zal mijn geest op Hem doen rusten,
Gods Wet zal Hij verkondigen aan de volkeren.
Hij zal twisten noch schreeuwen
en op straat zal men zijn stem niet horen.
Een geknakt riet zal Hij niet breken
en een smeulende vlaspit niet doven
voordat Hij Gods Wet ter overwinning heeft gevoerd;
en op zijn Naam zullen de volkeren hopen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.