20 februari ✝ Dinsdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Lezingen
Heilige van de dag

H. Eucherius/ H. Eleutherius

Evangelielezing

Lezing

Hymne

742

Psalmen

806

Lauden

Hymne

742

Psalmen

809

KS

208

Middaggebed

Hymne

762

Psalmen

814

KS

209

Vespers

Hymne

740

Psalmen

817

KS

210

Completen

Hymne

682

Psalmen

1206

H. Eucherius/ H. Eleutherius

bisschoppen

gedachtenis*

Eucherius was bisschop van Orléans maar stierf in ballingschap in de abdij van Sint-Truiden op 20 februari 738. Hij zou ook enige tijd te Tongeren hebben vertoefd.

 

Openingstekst

Ps. 90 (89),1-2

Heer, Gij zijt steeds onze toevlucht geweest,
voor ieder geslacht opnieuw;
Gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Eerste lezing

Jes. 55, 10-11
Mijn woord keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
„Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer wanneer het Mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 34 (33), 4-5, 6-7, 16-17, 18-19

R:    Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

Het oog van de Heer is gericht op de vrome,
zijn oor naar hun smeken gekeerd.
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
hij helpt wie zijn schuld erkent.

Vers voor het Evangelie

Mt. 4, 4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

Evangelie

Mt. 6, 7-15
Gij moet zo bidden.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
allen: Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Als gij bidt
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
Gij moet daarom zo bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Ps. 4, 2

Als ik U roep, geeft Gij antwoord,
God, die mij recht verschaft, Gij redt mij uit de verdrukking;
wees mij genadig, Heer, verhoor mijn gebed.

Een reactie achterlaten