20 december ✝ Woensdag in de derde week van de advent

Lezingen
Heilige van de dag

O Clavis David

Evangelielezing

Lezing

Hymne

728

Psalmen

1040

Lauden

Hymne

730

Psalmen

1043

KS

65

Middaggebed

Hymne

758

Psalmen

1047

KS

11

Vespers

Hymne

727

Psalmen

1051

KS

66

Completen

Hymne

682

Psalmen

1207

O Clavis David

O Sleutel van David en scepter van Israëls huis;
wat Gij opent zal niemand meer sluiten,
wat Gij sluit, zal niemand meer openen.
Kom nu en bevrijd ons uit de kerker,
uit de duisternis en de schaduw van de dood.

 

Openingstekst

naar Jes.11,1 en 40, 5; Lc. 3, 6

Een twijg zal ontspruiten aan de tronk van Jesse
en heel de aarde wordt vervuld
van de glorie des Heren:
alle mensen zullen het heil van God aanschouwen.

Eerste lezing

Jes. 7, 10-14
De jonge vrouw zal ontvangen.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz:
„Vraag de Heer, uw God, om een teken,
hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.”
Maar Achaz antwoordde: „Ik vraag niet om een teken;
ik wil de Heer niet op de proef stellen.”
En Jesaja sprak: „Luister dan, Huis van David,
is het u niet genoeg mensen te ergeren,
dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn?
Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken:
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen ,Immanuel’, ,God-met-ons’.”

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

R:    De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Vers voor het Evangelie

Alleluia.
Sleutel van David,
Gij opent de poorten van het hemelse rijk:
kom en verlos wie geboeid
en in duisternis gevangen zit.
Alleluia.

Evangelie

Lc. 1, 26-38
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
allen: Lof zij U, Christus.

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David;
de naam van de maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak:
„Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar:
„Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel:
„Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
„De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
„Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en,
ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria:
„Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord.”

En de engel ging van haar heen.

Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.

Communievers

Lc. 1, 31

De engel sprak tot Maria:
Zie, gij zult zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen;
gij moet Hem de naam Jezus geven.

Een reactie achterlaten